Republika S'loonsko 1999

Koomisja Konstytucji Republiki Sloonskij
 
 

 Koonstytucjo Republiki S'loonskij
Przedsuowie :

W Uodpowiedzialnoos'ci do naszych uojcoow, co w uostatnich 2 tysiooncayh lot nasza S'loonsko uojczyzna i ziymia uprowiali, i do naszyj S'loonskij kultury sie prziczyniyli, we s'wiadoomos'ci ze wolny rozwooj Sloonskich uobrzoondkoow, rozwooj rodzimego fahu, ta osobowos'c' Sloonzokoow na S'loonsku i na coukim s'wiecie yno we niyzolerznym, wolnym S'loonsku morzliwe soom, dowo se S'loonski Narood ta koonstytucjo.
 
 
 

1. Uodcinek

Budowa i zadania Republiki S'loonskij.
 
 

Artykul 1

S'loonsk jest wolnym pan'stwym. Couko wuadza idzie uod naroda.
 
 

Artykul 1a

Republika S'oonsko je s'wiatowym, wolnym i demokratycznym przedstawicielym wszyskih S'loonzokoow.
 
 

Artykul 2

Uobszar Republiki S'lonskij uobyjmuje Dolny i Goorny S'loonsk we granicach ze 1914 roku.
 
 

Artykul 2a

Wszystkie nazwy miast i miejscowos'ci soom ze 1914 roku warzne ze s'loonskimi nazwami we jynzyku s'loonskim.
Dodatkowe mogoom byc' po polsku i niymiecku..
 
 

Artykul 2b

Jako jynzyk urzyndowy je jynzyk s'loonski.
 
 

Artykul 3

Sloonzokami soom na Sloonsku urodzoone ludzie i lod nich potoomstwo, eli przynajmij
jedyn ze uojcoow abo matka sloonskigo pohodzynio byli.
 
 

Artykul 4

Fana Sloonsko je rzoouto i niybiesko ze zuotym s'loonskim uoruym.
 
 

Artykul 4a

Fana Republiki Sloonskij je rzoouto i niybiesko.
 
 

Artykul 5

Regoouy ogoolnyh praw narodowych soom tyrz warznymi czyn'sciami S'loonskigo prawa.
 
 

Artykul 6

Prawo bydzie przez organy Republiki Sloonskij na podstawie S'loonskigo statutu wykoonywane.
 
 

Artykul 7

Republika S'loonsko w Internecie mo wyuoonczne prawodawstwo nad :

a. stosoonkami do zagranicy

b. uobywatelstwym s'loonskim

c. prawym uobywatelskym

d. sprawami paszportowymi i meldunkowymi

e. gazetami, ferajnami i zebraniami

f. prawami nad ludnos'cioom, matkami dziecmi i modzierzoom

g. urzoondzaniym zawodowyh przedstawicielstw na Republika S'loonsko

h. staraniym sie nad inwalidami wojynnymi i ich rodzin

i. prawym wuasnos'ci

j. gazetami, radiym, telewizjoom, jak i nad tyjatrym i kinami
 
 

Artykul 8

a. Parlamynt Republiki Sloonskij w Internecie sklodo sie ze ............. przedstawicieli S'loonskigo narodu, i sie nazywo SEJM S'LOONSKI..

b. Za przedstawiciela morze byc' wybrany tyn co je Sloonzokym na podstawie artykoolu 3 i skoonczoou 18 lot.

c. Kandytaty potrzebujoom do jejih kandydatury co najmnij 5 popiyrajooncych ludzi co soom S'loonzokami.

d. Liczba przedstawicieli do Sejmu ze uokryngoow wyborczych liczy sie ze liczby S'loonzokoow mogooncyh wybiyrac'.

e. Wybiyrani soom kandydaty w koleji jak dostowajoom guosy. Bydzie w jakim uokryngu uostatnie miejsce przez wiyncyj jak jedyn kandydat z jednakowoom liczboom guosoow uosioongniynte, bydoom cioognioone losy.

*********************************************************************************************

Artykul 9
Poslowie soom przedstawicielooma calego narodu. Looni podlegajoom ino swojymu rozsoondkowi i soom niyzobowioonzani. Jesli wykroczy posel przeciwko tymu 9 artykulowi, bydzie mu jego mandat lodebrany. Lo lodebraniu mandatu decyduje Prezydynt.
 

Artykul 10
Poslowie bydom w wyborach powszechnych, tajnych przez Kobiyty i Chopy ftorzy 16 lot ukoncyli i zgodnie ze Artykulym 8 d wybiyrani. Wybory lodbywajom sie przez trzi niydziele z rzyndu we internecie. Wybory listowne soom tyz dozwolone. Przejsciow e wyniki wyboroow bydoom logloszane.
 
 

Artykul 11
Sloonski parlamynt bydzie na 3 (trzi) lata wybiyrany. Nojpooznij trzy miesioonce przed uplywym periody muszoom sie nowe wybory lodbyc. Nowy parlamynt przejmuje swoje lobowioonzki po wygasniynciu periody starego parlamyntu.
 
 

Artykul 11a
Przewodnicooncy wyboroow prowadzi i czuwo nad wyborami. Przewodnicooncego wyboroow wybiyro Parlamynt zwykloom wiynkszoscioom glosoow.
Przy piyrwszych zatwierdzyniach do Statutu Republiki Sloonskij we internecie i piyrszych wyborach do Parlamy ntu funkcja Przewodniczacego wyboroow lobyjmuje Komisjo Konstytucyjno.
 

II. Lodcinek
 

Prezydynt i Rzoond
 

Artykul 12
Sloonski Parlamynt wybiyro we dniu lobiyncio swoich lobowioonzkoow ze 3/4 wiynkszoscioom
1. Prezydynta na 4 lata
2. Jednego Viceprezydynta na 4 lata
3. Prezydynta Parlamyntu ze zwykloom wiynkszoscioom glosoow na lokres periody Parlamyntu
 
 

Artykul 13
Prezydynt przedstawio Parlamyntowi Prymiera Rzoondu i ministrow. Prymier Rzondu musi byc przez Parlamynt ze 2/3 wiynkszoscioom glosoow, a ministry ze zwyklom wiynkszoscioom glosoow zatwierdzyni.
Prymier Rzoondu i Ministry soom bez Prezydynta p owolywani i lodwolywani. Lodwolanie Prymiera Rzondu musi byc przez Parlamynt ze 2/3 glosoow, a ministroow ze zwykloom wiynkszoscioom glosoow zatwierdzoone.
 

Artykul 14
Prezydynt jest przedstawicielym obywateli Republiki Sloonski we Internecie. Zawiyro we imiyniu Republiki zwioonzki i uklady ze innymi panstwami.
Uwierzytelnio i przyjmuje przedstawicieli innych panstw.
 
 

Artykul 15

Prezydynt posiado we Republice Slonskij we internecie prawo laski.

Artykul 16
Prymier Rzoondu lokreslo kierunek polityki i ponosi przed Parlamyntym lodpowiedzialnosc za to. Kozdy minister wykoonuje powierzoone mu zadania samodzielnie i lodpowiado za to przed Parlamyntym.
 
 

Artykul 17
Rzoond Republiki Sloonskij we internecie uchwolo swoje postanowiynia ze wiynkszoscioom glosoow. Przi roownyj ilosci glosoow decyduje glos Prymiera Rzoondu.
 

III. Lodcinek
 

Ustawodawstwo
 

Artykul 18

Podstawy prawa bydoom lood Rzoondu Sloonskego i ze parlamyntu prziniesioone.

Artykul 19

Prezydynt bydzie te prawomocnie porobioone prawa rychtowool i w cioongu jednego miesioonca we Internecie logloszool.
 
 

Artykul 20

Sloonske prawa wchodzoom, jak inacy niy bydzie zmiynioone, po sztyrnostym dniu do mocy, we wtorym Sloonsko Prawno ulotka w stolicy wydano boola.
 

Artykul 21

Na zoondanie parlamyntu moze byc logloszynie Sloonskich prow lo dwa miesioonce wstrzimane, jak dwie trzecie parlamyntu to zazoondajoom.

Artykul 22

Jedne bez Parlamynt zrobioone prawo mo byc przed logloszyniym narodowi do Decyzji Narodu dane, jak prezydynt to w cioongu jednego miesioonca zadecyduje. Take postympowanie przi decyzji narodowy reguluje prawo panstwowe.

Artykul 23

Decyzjoom Narodu moze byc uchwala parlamyntu ino wtedy zniesioono, jak sie wiynkszosc wyborcoow na wyborach udzieli.
 
 

Artykul 24

Statut Republiki Sloonskij w Internecie moze ino za decyzjoom narodowoom zmiynioone. I ino wtedy jak 51% wyborcoow tego zoondo. Na ty Decyzji Narodowy musi sie przinajmnij jedna trzecia uprawnioonych do glosowanio Sloonzokoow udzielic.
 

IV. Lodcinek
 
 

Lo prawie
 
 

Artykul 25

Syndzie soom niyzalezne i ino prawu poddani.
 

Artykul 25a

Rola syndzioow lobyjmuje Prezydynt.
 
 

V. Lodcinek
 
 

Podstawowe prawa i obowioonzki
 
 

(a) Pojedynczo osoba
 

Artykul 26

Wszyske ludzie soom przed prawym roowni. Chopy o baby majoom te same prawa. Zodyn niy smiy - skuli przirodzynio, swojego pochodzynio, swoji godki, swoji wiary, swojich religijnych i politycznych pogloondoow - byc ani ujymnie ani pozytywnie traktowany.

Artykul 27

Wszyske Sloonzoki majoom prawo do wolnosci i wolnosc na calym Sloonsku sie osiedlac i nabywac na wlasnosc niyruchomsci.
 
 

Artykul 27a

Istnieje wolny wyboor zawodu.
 
 

Artykul 28

Kozdy Sloonzok mo prawo wywyndrowac w niy sloonske kraje. Wszyske Sloonzoki we i poza Sloonskym majoom prawo na ochroona przez Republika Sloonsko w internecie. Zodyn Sloonzook niy moze byc na zagranica wydaloony.
 
 

Artykul 29

Wolnosc osoby jest prawnie niynaruszalno.
 
 

Artykul 30

Wlosne miyszkanie jest wolne i niynaruszalne.

Artykul 31

Tajymnica pocztowo niy moze byc naruszoono. Wyjoontki soom ino na podstawie prawa dopuszczoone.
 
 

Artykul 32

Kozdo obywatelka i obywatel ze sloonskoom narodowoscioom mo prawo, w granicach ogoolnych prow swoje mniymanie bez slowo, pismo, druk i lobroz abo jedno jak sie wyrozac. W tym niy moze go zodyn roboczy abo urzyndowy stosoonek hamowac, ani ponizac jak wtos z tego uzytek robi.

Cynzury nia ma.
 
 

Artykul 33

W lobroonie sloonskego ludu, soom prawne dzialania dopuszczoone, te co w Artykulach 27, 27a, 28, 29, 30 i 31 je lograniczajoom.
 

(b) Wspoolne pozycie
 

Artykul 34
Malzynstwo jest podstawoom zycio rodzinnego i utrzymywanie Folkloru i Kultury narodowyj stoi pod szczegoolnoom lopiekoom Konstytucji. To lopiyro sie na rownouprawniyniu lobooch plci. Lochrona zycia nienarodzonego i socjalne popiyranie rodziny n alezoom do lobowioonzkoow panstwa i gmin. Samowychowujacy i jejich dzieci majom prawo do szczegolnyj lochroony.

Artykul 35
Wszyske Sloonzooki majoom prawo bez zameldowanio, abo specialnego pozwolynio pokojowo i bez brooni sie zgromadzac.
 
 

Artykul 36
Wszyske Sloonzooki majoom prawo do zaklodanio Ferajnoow i Lorganizacjoow. Te prawo niy moze byc lograniczone.
 
 

Artykul 37
Wolnosc i tajnosc wyboroow jest zagwarantowano. Szczegooly we Prawie wyborczym.
 
 

Artykul 38
Prawo do glosowanio mo kozdy fto sie na slonsku urodziool i jego potomstwo, jak przynajmij jedyn ze rodzicoow sloonskiego pochodzynia bool. Wyborca mo prawo do jednego glosu.
 
 

Artykul 39
Sztuka, nauka i szkola soom bezplatne.
 
 

Artykul 40
Nauczyciele na panstwowych szkolach majoom prawa i lobowioonzki jak urzyndniki panstwowe.
 
 

Artykul 41
Szkola jest lobowioonzkowo. Lekcje i material szkolne we szkolach panstwowych soom bezplatne.
 
 

Artykul 42
Prywatne szkoly w zastympwstwie panstwowych, potrzebujoom na swoja dzialalnosc zezwolynie parlamyntu.
 
 

Artykul 43

We wszyskich szkolach majoom byc porzoondne wychowanie, obywatelske zrozumiynie, osobisto i zawodowo pilnosc w sloonskym duchu i porozumiynio miyndzynarodowego losiongniynte.
 

VI. Lodcinek
 
 

Zycie gospodarcze
 

Artykul 44

Gospodarka musi lodpowiadac podstawoom prawnym z celym utrzymanio ludzkego zycia do wszyskich. W tych granicach trza broonic wolnosci gospodarczy kozdego.
 
 

Artykul 45

W ruchu gospodarczym jest wolnosc jak prawa nakazujoom.
 
 

Artykul 46

Wlasnosc jest bez koonstytucjo gwarantowano. Jeji zawartosc i granice soom bez prawo regulowane.

Wywlaszczynie do dobroci wszyskich moze ino na podstawie prawa byc przeprowadzoone.
 
 

Artykul 47

Prawo spadkowe jest na podstawie obywatelskego prawa gwarantowane.
 
 

Artykul 48

Robota umyslowo, prawo wlascicieli, wynalazcoow i artystoow jest chroonioono i popiyrano bez Republika Sloonsko.

Dziela sloonskich naukowcoow, artystoow i technikoow soom bez miyndzynarodowe umowy prawie za granicami extra chroonioone.
 
 

Artykul 49

Kozdymu Sloonzokowi mo ta mozliwosc byc dano, bez porzoondno robota na swoje zycie zarobic.

Wszysko co do tego nalezy jest bez prawo regulowane.
 
 

Artykul 50

Ta samodzielno klasa w gospodarce, przemysle i handlu trza popiyrac, i przeciw przecioonzyniu i wycyckaniu chroonic.
 
 

Artykul 51

Bank Republiki Sloonskij jest wlasnoscioom wszyskich Sloonzokoow.
 

VII. Lodcinek
 

Lochroona mniyjszosci narodowych
 

Artykul 52
Do ludzi i ich potoomkoow ftorzy na Sloonsku miyszkajoom, a niy majoom prawa do glosowanio na podstawie Art.38, jest zapewnioono lochrona mniejszosciowo na Europejskim poziomie. Potrzebne przepisy uchwolo Parlamynt.
 

VIII. Lodcinek
 

Przejsciowe i koncowe postanowiynia
 

Artykul 53
Statut wchodzi w zycie po lotrzymaniu zwyklyj wiynkszosci glosoow lod uprawnionych do glosowanio Sloonzookoow.
 
 

Artykul 54
Statut traci swoja moc, za wyjoontkym Artykulu 1, w tym dniu we kerym wszyske Sloonzooki we wolnym samopostanowiyniu swoja konstytucja wydajoom.

*********************************************************************************************** ***************************

Koomisja Konstytucji Republiki Sloonskij

Johann Schumann, Hattingen, Niymce
Tadzik Jeczalik - USA
1 500 000 + podpisoow - wys'lij swooj do Ministra spraw zagranicznyh - msz@republikasilesia.com