***SILESIA JOURNAL***
WELCOME TO SILESIA JOURNAL !
WITOOMY W SILESIA JOURNAL!
Willkommen im Schlesischen Journal!
Vitame Vas ve Slezkem Journalu!
JYNZYK S'LOONSKI

SILESIA HOME PAGE - BIZNET1

Godac' umisz po s'loonsku a szrajbowac' tyrz? Witoomy wszyskich kerzi sie hcoom nauczyc' prawego jynzyka s'loonskigo - godki s'loonskij, rzoondzynio we szrajbowaniu Naroda S'loonskigo. Szrajbuj do nos a sie ucz!

msz@republikasilesia.com
ELEMYNTORZ DO DZIECI S'LOONSKIHSUOWNIK S'LOONSKI - SILESIAN DICTIONARY
SUOWNIK S'LOONSKO CZESKI - JAN KLAUS - CZECH - SILESIAN DICTIONARY


S'loonskigo Jynzyka Nowiny

12-1-2010, Updated September 15, 2014
danteferryatgmail.com
Dante Ferry kozou przetumaczyc' modlitwy na 150 jynzykoow na Filipinah. Dante tyrz kozou fahowcoom ze Republiki S'loonskij przetumaczyc' te modlitwy coby moog tyrz je miec' we jynzyku s'loonskim.
Dante Ferry ordered to translate few prayers in Silesian Language for all people in Philippines where they  were translated for over 150 local languages and dialects. Good Job - Dante! - Silesian Language Translators.

Niymiecki - German                 
Polski - Polish
S'loonski - Silesian
GERMAN prayersIm Namen des Vaters / The Sign of the Cross / Signum Crucis
+ Im Namen des Vaters und + des Sohnes und + des Heiligen Geistes.
Amen.

DAS APOSTOLISCHE GLAUBENSBEKENNTNIS /

Ich glaube an Gott /  The Apostles' Creed / Credo
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,
unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters,
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten,
und das ewige Leben.
Amen.
 .


POLISH prayers
Signum Crucis / The Sign of the Cross
+ W Imię Ojca + i Syna i Ducha Świętego.  Amen.


Sklad Apostoliski / The Apostles' Creed / Credo

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.


Another version of - inkszo wersjo

CREDO APOSTOLSKIE / The Apostles' Creed / Credo

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i

ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana

naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii

Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i

pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,

skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów

odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

S'loonske RzykaniaWe imie uojca a syna a duha s'wiyntego. Amyn


Apostouy

Wierza w boga, uojca wszehmocnego, Stwoorcy nieba a ziymi. A we Jezusa Hrystusa, synka uod niego jedynego, poona naszego, kery sie zaczoon z duha s'wiyntego, narodzioou sie ze Maryji panny, umynczoony pod Poon'skim Piuatym, ukrzirzowany umar i zostou pohowany; wloz do piekua, trzecigo dnia uorzoou; wloz do nieba, siod po prawyj rynce uojca boga wszehmocnego; stoond przidzie soondzic' rzywyh a umartyh.
Wierza w duha s'wiyntego; s'wiynty kos'cioou powszehny, s'wiyntyh uobcowanie; grzyhoow uodpuszczynie; ciaua uorzycio; rzywot wieczny. Amyn.

Apostouy 2 wersjo
Wierza w boga, uojca wszechmogooncego, stworzyciela nieba a ziymi, i we Jezusa Hrystusa, synka uod niego jedynego, hopa naszego, kery sie poczoon ze duha swiyntego, narodzioou sie ze panny Maryji, wykoonczoony pod poonckim Piuatym, ukrzirzowany, umar i pohowany, stracioou sie we piekuah, trzecigo dnia zmartwyhwstou, skoond przidzie soondzic' rzywyh a umartyh.
Wierza we duha s'wiyntego, s'wiynty koscioou powszehny, s'wiyntyh uobcowanie, grzyhoow uodpuszczynie, duszy zmartwyhwstanie i rzycie wieczne, Amyn!


Vater Unser / Our Father /Pater Noster
Vater Unser im Himmel,
Geheiligt werde Dein Name,
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
Wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
Und vergib uns unsere Schuld,
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
Sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen.
Ojcze Nasz / Our Father  / Pater Noster
There are two versions of this; this is the first one:
Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć sie Imię Twoje; przyjdź krolewstwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie Tak i na ziemi. Chleba naszego daj nam dzisiaj i od puść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódz na pokuszenie, ale nas zbaw odezłego. Amen.

This is the second version of
Ojcze Nasz / Our Father / Pater Noster
Ojcze nasz, którys jest w Niebie, swiec sie Imie Twoje, przyjdz Królestwo Twoje, badz wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpusc nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zlego.
Fater nasz

Fater nasz kery je we niebie, swiync' sie imie twoje, przidz kroolestwo twoje, bydz wola twoja, jako we niebie tak i na ziymi, hleba naszego powszednigo dej noom dzisioj a uodpus'c' noom nasze winy, jako i my uodpuszczoomy naszym winowajcoom, i niy cioong nos na pokuszynie ale na zbawiynie uod zuego.
Gegrüßet seist du, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.
    1. um Glaube: Jesus, der in uns den Glauben vermehre,

    2. um Hoffnung: Jesus, der in uns die Hoffnung stärke und

    3. um Liebe: Jesus, der in uns die Liebe entzünde,

Zdrowaś Maryo / Hail Mary / Ave Maria
Zdrowaś Maryo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Swięta Maryo, Matko Boża, modl się za nami grześznymi Teraz i w godzinię śmierci naszej. Amen.
Zdrowos Maryjo
Drowos' Maryjo, uoaskoow peuno, uojciec z toboom, buogosuawioono rzes' je miyndzy babami i buogosuawioony je uowoc rzywota twojigo - Jezus. Swiynto Marjo, matko bosko, rzykej za nami grzys'nikami, terozki a we godzina umarcio naszego. Amyn
Ehre sei dem Vater / Glory Be / Gloria Patri
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt
und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen

Chwal`a Ojcu / Glory Be / Gloria Patri
Chwal`a Ojcu i Synowi i Duchowi S`wie`temu
jak byl`a na pocza`tku, teraz i zawsze
i na wieki wieko`w.
Amen.

Another version


Chwal`a Ojcu / Glory Be / Gloria Patri
Chwala Ojcu i Synowi i Duchowi Swietemu
jak byla na poczatku, teraz i zawsze i na wieki wieków.  Amen.

Hwaua Fatrowi
Hwaua fatrowi a synkowi i duhowi s'wiyntymu, jako byua  na poczoontku, terozki a zowdy a na wieki wiekoow. Amyn


11-14-2010

Szporowac' szuo by tyrz na "X"?! :-)

Tyh kamratoov ze pouednio, trza by wysuhac' akuratnie, kej jym brahuje "ch"? 
I cy by sie poworzyli na koomproomis ze yno jednym "h"? 

Tvooj muster zapisowanio moge zas' przis' do  uaskoov, bo je srogo opozycyjo wzglyndym "jedzinygo" jynzyka szlloonzkigo, podle kjerego uostou uszykowany "Goornoszloonki szlabikorz"! 

Fest sie postawjoouy synator Pan'czyk-Poz'dziej, prof. Simoonides a prof. Synowiec, bo sie uobowjajoom co moge sie stac' tak ajko we Polsce, pomroom vszycky dijalekta a gwary wjyrhnioszloonzky?! 

Co sie zas' tyko ty szporobliwos'cie na buhsztabah, to kca Ci spoomniec', jako svooj status "zawodowy" zaznaczo mocka kapeloonkoov. Zamiast suowa - ksiądz, piszoom skroot - x. 

Podle tego prziszuo mi na intus to, co dwje kolejne literki - ks - szuo by zastympowac' x?! 

Xioonrze Xawery i xiynrzno Roxana, cytali se xioonrzka na sesloongu.   Text boou niywyraz'ny, bo xioonrzka booua ze axamitnoom ples'nioom po wjyrhu i driny.   Surzooncy nojd joom welewym boxie pywnice. :-) 

Trza by yno przebadac', cy "Q", "V" a "X" przinolerzoom do podstawowego zaca liter we kodzie ASCCI, bo jak ja, to uoone tes by nigdy niy boouy szterowane na sztrece internecowy koomunikacyje?! 

Przebadac' to mogymy se same, kej se pos'lymu y-milki, we kjerych te buhsztaby bydoom we texcie. 

Pozdrowjoom 
Antek 
:-)

11-13-2010

Ze "V" experymyntuja Tadziq! :-)

A to skiż tego, co moja Ślubno z dooma je ... Vogt. 
  
Koomunisty polske przemjanowali couko Familijo na ... Fogt, a uzasadniali to tak - "To przecież nie zmienia brzmienia nazwiska?!" 
  
Jose pomyślou tak. 

Pjyrwy niy boouo bychsztaby "w". Ani we latinum ani we czeskym. Klang "w" zapisowauo sie bes "V". 
  
Z tego wyniko, co S'loonzoki zaniym poznali "W", wjekami stosowali we pis'mje "V". 
  
I coby "V" dali uhowac' we s'loonzkym jynzyku szkryfloom je tam, kaj we polskym pisze sie "W", ale je uoone tak mjynke, iże suho sie "F". 
  
Zwrocoom goroloom Jejih przkoonanie, co "To przecież nie zmienia brzmienia?!"   :-) 
  
Pozdrowjoom 
Antek 
:-) 
  
PS 
Posyuoom Ci Tadziq "s'vjyrzego" Kutza: 
 http://img529.imageshack.us/img529/2002/kutzfelieton121110.jpg
 :-) 

Tadziq = Tadziku 
Franq = Franku 
Antq = Antku 
Tak przeca stare S'loonzoki, uode Rzesze Srogomoravski, zwrocali sie do Sia, pra?!  :-) 
  
Doszua mje tako wjes'c', co morawske mjana, co sie koon'czoouy na: -ok, -ik, -ek jak Roczniok, Jeczalik (Kowolik), Reszpoondek, skirz tego co buhsztaba "K" tyrz jeszcze znano niy booua, szkryflane boouy: Rocznioq, Jeczaliq(Kowoliq), Reszpoondeq?! 
Klang "K" uoddowany boou bez litera "Q". 
  
Jak we ameryce bez "C": colt, Colorado, Canada atd. 

Zaś: 
Widza szkryfloom jak po polsku: widza.

Nowiny - 10-24-10
sloonski jynzykjynzyk s'loonskijynzyk s'loonski

Nowiny - 12-17-2009

Broonek Woontroba do Sejmu Polskigo uo niydyskryminowanie S'loonzokoow
Wysoki Sejmie

Wysoki Sejmie Rzeczpospolity
Chciyj krziwda swojo naprawić
Ślonzok mo godka - łostanie przi tym
Jom dzieckom swojim śmiy jawić

Tako tu było przeca łod zowdy
Kto prziloz tego niy zmiynioł
Fałszym niy przikrył przeca ty prowdy
Swojego cołkym niy wtrynioł

Ech, słowo ślonske leci ze duszy
W niym mlyko matki, krew fatra
Nigdy niy pódzie tego zagłuszyć
Blyszczy jak w gorach kajś watra

Dyć jest ustawa - ta myńszościowo
Co nos ze godki łodziyro
Prawo bezprawiym tako se stowo
Choć łod niydugo dopiyro

Wysoki Sejmie - Ślonzok z Kaszubym
Niy jako pila co gyngo
Ustawa zdo sie biczyskym rubym?
Demokracyjo go siyngo?

Darmo w registrze klarownie wyszło
Jako durś w doma godomy
We kont etniczność naszo se wcisło
Z czasow Hakaty to momy

Ślonzok swoj jynzyk mo ciyngym w zocy
Choć wyśmiywany łoszkliwie
Łon mu we życiu dokłodoł mocy
Toż prawić idzie ło dziwie

Wysoki Sejmie - zmiyń to bezprawie
Etniczni my jynzykowo
Naprow zło kere siedzi w ustawie
I uchwol tako na nowo

Wiydz że ze krziwdy dobra niy bydzie
Matactwo grzychym jest zowdy
Zocność ze prawym we porze idzie
A petycyjo skiż prowdy.

Bronisław Wątroba

Wielgi Sejmie Polski
Chciyj krziwda swojo naprawic'
S'loonzok mo godka - uoostanie przi tym
Joom dzieckoom swojim śmiy godac'

Tako sam byuo przeca uod zowdy
Fto prziloz tego niy zmiyniou
Fauszym niy przikroou przeca tyj prowdy
Swoigo coukym niy wtrynioou

Eh, suowo S'lonske leci ze duszy
W niym mlyko mutry, krew fatra
Nigdy niy pudzie tego zbemoon'cic'
Blyszczy jak w goorach kajs' watra

Dyć je ordung - tyn myn'szościowy
Co nos ze godki uodziyro
Prawo bezprawiym tako se stowo
Choc' uod niydugo dopiyro

Wielgi Sejmie - S'loonzok z Kaszubym
Niy jako pila co gyngo
Ordung zdo sie batym rubym?
Demokracyjo go siyngo?

Darmo w registrze klarownie wyszuo
Jako durh w dooma godomy
We koont etnicznos'c' naszo se wcisuo
Z czasoow Hakaty to moomy

S'lonzok swooj jynzyk mo ciyngym w zocy
Choc' wys'miywany uoszkliwie
Uon mu we rzyciu dokuodou mocy
Toorz prawic' idzie uo dziwie

Wielgi Sejmie - zmiyn' to bezprawie
Etniczni my jynzykowo
Naprow zuo kere siedzi w ustawie
I uchwol tako na nowo

Wiydz rze ze krziwdy dobra niy bydzie
Matactwo grzychym je zowdy
Zocnos'c' ze prawym we porze idzie
A petycyjo skirz prowdy.

We Jynzyku S'loonskim Przetuplikowou
Karlik Machulik - Republika S'loonsko.
Widoomos'ci - 11-27-2009
Zwada S'loonskih Jynzykoznawcoow!

Wczora rzeh sie karnyu do Rybnika. Boua tam konfyryncjo na tymat
zapisu sloonskiyj godki. Tak mi sie zdo irze Kulisz hyba uopus'ciyu
Gr. Wieczorka i jego literki . Razym ze Syniawoom tworzoom inksze
literki z extra "diakrytami". (zas' soom nowe klawiatury,extra progamy
do zapisowanio liter). Przi tej uokazji "hyciyu" sie na uostro Kulisz
z Anrzejym Roczniokiym. Kulisz przy coukij sali musiou przeproszac'
A. Rocznioka.( gupio sytuacyjo)
Jo sie tam zameldowou jako Jerzy Argos. Te ih nowe "literki" przy,
coukij sali, rzeh im skrytykowou. Wiceprezes RAS p.Kouodziejczyk
zniecierpliwioony wygarnyu Kuliszowi  i Syniawie irze sie
"s'limaczoom" a koon'ca kodyfikacyi niy widac'

Reporter Republiki S'loonskij - J. Argos


PODSTAWY PISOWNI JYNZYKA S'LOONSKIGO.
BASICS OF SILESIAN LANGUAGE'S GRAMMAR
POLOK MO UCIECHA JAK POWIY GWARA SLASKA - S'LOONZOK POWIY JYNZYK S'LOONSKI ...

Historio Jynzyka S'loonskigo
Na poczontku lot dziewiyn'dziesiontych zawioonzaua sie grupa S'loonzokoow. Niy, niy na S'loonsku ale we Chicago - USA.
Tak my sie robiyli spotkania i pikniki w lato i spoominali downe, dobre s'loonske czasy! Era koomputeroow jurz downo rozprzeszczyniyua sie. I tak przi piwie zaczli my sie spiyrac' rze tak naprowda tysioonc lot kultury s'loonskij nigdy niyprzinioosuo noom prawdziwego jynzyka s'loonskigo.
Troha nos to wszyskih szterowauo i... nastympne lata przinioosuy noom prawdziwy, oryginalny jynzyk s'loonski.
We 1994 roku stworzoourzeh piyrsze stroony internetowe we jynzyku s'lonskim. Stroony nazwali my "Republika S'loonsko". Pomau zaczli my dostowac' emaile ze S'loonska kaj wszyscy byli mile zaskoczyni rze widzoom stroony napisane we prawdziwym jynzyku swoij uojczyzny - S'loonska! Zaczua sie dodatkowo koonsultacjo ze S'loonzokami jurz ze S'loonska i tak to wszysko sie zaczuo...
Nastympne lata przinioosuy noom s'loonski elemyntorz do dzieci s'loonskih. Wymowa jynzyka s'loonskigo i inksze ciekawe rzeczy kere przicioongajoom S'loonzokoow ze coukigo s'wiata. Jednym ze S'loonzokoow Republiki S'loonskij kery pisze we jynzyku s'loonskim je profesor ze Malezji kery je muzooumanym a we prziszuos'ci padou rze przetumaczy Koran na Jynzyk S'loonski!
Co je nojwarzniejsze we budowie jynzyka s'loonskigo to je prostota i uniwersalnos'c' naszyj pisowni. Nasza pisownia niyrobi nigdy koonfliktoow miyndzy jakimikolwiek koomputerami jake sie koomunikujoom we jakihkolwiej jynzykah na coukij ziymi. Uobywatele Republiki S'loonskij programujoom programy i wstowiajoom jynzyk s'loonski jako dodatkowo opcjo przi angelskim, hiszpan'skim i inkzyh.
Ja, jurz nos downo wziyni za szajbusoow. We polskih gazetah napisali uo nos durzo artykoouoow - raczyj negatywnyh bo przeca uokrodli my jynzyk polski na korzys'c' jynzyka s'loonskigo.
Durzo polskih hakeroow prugowauo niszczyc' nasze stroony ale... przetrwali my te wszyske lata i dzisiou profesorowie s'loonskigo pohodzynio niyyno ze S'loonska poradzoom wysyuac' emaile we oryginalnym jynzyku s'loonskim.
Nasze reguy i pisownia nawet zostauy skoonsultowane przez takij fahmanoow jak Prof. Jan Miodek z pohodzynio S'loonzok. Prof. Miodek z powodoow bardzij politycznyh niymoog sie bardzo wypowiedziec' na tyn tymat ale...  dou noom do zrozumiynio wysyuajoonc ryncznie napisany brif rze nos popiyro i rzyczy noom wszyskigo nojlepszego we naszyj droodze do jynzyka s'loonskigo.

We 2007, po 17 rokah jynzyka s'loonskigo, troha ze us'miyhym dziwoomy sie na nowyh amatoroow jynzyka s'loonskigo kerzy noom hcoom wmoowic' rze muszymy urzywac' we pisowni belejake ptoszki, hoczyki, motylki i kooueczka na abo pod literami. Troha ih rozumiymy ale wdrorzoony jynzyk s'loonski we oprogramowania koomputerowe hyba de fakto idzie we dobro stroona a wszyske motylki i inksze znaki niybyuy i niybydoom nigdy praktyczne.

Wszykih S'loonzokoow i niyyno zaproszo Republika S'loonsko na swoje stroony ze instrukcjami pisowni pod:
http://www.republikasilesia.com/RS/jynzyk-sloonski/

Z pozdrowiyniym,
Tadzik Jeczalik - Republika S'loonsko http://www.republikasilesia.com

3. 2. Tadzikowy muster - In English

This alphabet came into being in the 1990s. It was created by Ted Jeczalik (Tadzik Jeczalik, Tadeusz Jaczalik) [18] from the USA (one of jurors of National Dictation contest of the Silesian language / Ogólnopolskie Dyktando Języka Śląskiego). This alphabet is based on the standard Latin alphabet/English alphabet (compatible with ISO) and consists of 26 graphemes and 15 digraphs. Instead of special diacritics, an apostrophe after a letter is used.

Majuscule Forms (also called uppercase or capital letters)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Minuscule Forms (also called lowercase or small letters)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Digraphs
c' ci l' n' ni oo rz s' si z' zi dz dz' dzi drz


JOZEF CIURAJ
DO PONIRZSZYJ TABELI - WSZYSKE POLSKE LITERY Z PRZECINKYM NA WIYRHU ZASTYMPUJYMY APOSTROFYM '  NP.:  CWIERC - C'WIERC', PAPROC - PAPROC', RESZTA PISZYMY JAK PONIRZYJ 
PO POLSKU PO S'LOONSKU
PRZIKUAD
PO POLSKU
PRZIKUAD PO S'LOONSKU
UWAGI
A ZE WYNRZYKYM NA DOLE
OOM
WIOSNA, SZEROKA WIOSNOOM, SZEROKOOM,
C Z KRESKOOM NA WIYRHU
C'
CWIERC, PAPROC C'WIERC', PAPROC'
cwierc', paproc'

CH
H
CHOWAC, CHORZOW HOWAC', HORZOOW 
howac', Horzoow

E Z KRYSKOOM NA DOLE
YM
A
YN
OON
E
BEBEN 
NOGE
PEDZEL 
WEGIEL 
SIE
BYMBYN 
NOGA
PYNDZEL 
WOONGEL 
SE

EN ( N Z KRYSKOON NA WIYRHU)
YNI
SWORZEN, MARZEN, KAMIEN SWORZYN', MARZYN',KAMIYN'
sworzyn', marzyn',kamiyn', 

IE
E
MAGIEL, MAGEL
N Z WYNRZYKYM NA WIYRHU
NI
KAMIEN KAMIYN'
kamiyn'

O Z KRESKOOM NA WIYRHU
OO
JASKOLKA, GORA JASKOOUKA, GOORA
S Z KRESKOOM NA WIYRHU
SI
WIES, CZESC WIES', CZES'C' 
wies', czes'c'

Z Z WYNRZYKYM NA WIYRHU
ZI
ZLEZ ZLYZ'
zlyz'

Z Z KROPKOOM NA WIYRHU
RZ
ZABA, PAPIEZ RZABA, PAPIYRZ
L Z KRYSKOOM WE SIRODKU
UO
LODYGA,  UODYGA, 
U PRZED L Z KRYSKOOM
 OOU
ARTYKUL ARTYKOOU
Abecaduo s'loonske
A,a B,b C,c C',c' Cz, Cz D,d Dz,dz Dz',dz' Drz,drz E,e F,f G,g H,h I,i J,j K,k L,l M,m
N,n N',n' O,o Oo,oo P,p R,r Rz,rz S,s S',s' Sz,sz T,t U,u W,w  Y,y Z,z Z',z

ELEMYNTORZ S'LOONSKI
CYKNIJ NA PIYRSZO STROONA
Debata jynzyka s'loonskigo -> http://dyktando.org
posuhej gotki s'loonskij - napisz tekst we jynzyku s'loonskim:
DYSKUSJO NAD TEKSTYM DYKTANDA - YNO DO SZPECOOW JYNZYKA S'LOONSKIGO KERZI NIYPISZOOM DYKTANDA S'LOONSKIGO - CYKNIJ SAM.Nazwa Urzytkownika i Kod je poczebny. 

UWAGI MILE WIDZIANE:
Joozef Kulisz:

SKROOTY:
Urzywoomy apostrofu do skrootoow kere sie stsuje we godce codziynnyj:

POSZOURZEH - POSZOU'EH -
dodowoomy apostrof po czasowniku i dodowoomy skroocoono koon'coowka np. eh

Inksze morzliwos'ci skrootoow:

Antooni Respondek:

"Oto Poon Boog przyn'dzie,
  z rzeszoom S'wiyntyh, k`noom przybyn'dzie,
 ( dwa wyrazy idzie pouoonczyc' apostrofym k`noom - ku noom)
 S'wiatuos'c' wielko w dziyn' oow byn'dzie,
 ALLELUJA !"


MATRYCA JYNZYKA S'LOONSKIGO DO MS WORD - ANTOONI RESPONDEK


Koomyntorze:

Antoni Respondek - Irek Czaja

Joozek Kulisz 1   Joozek Kulisz 2


FAHOWY JYNZY S'LOONSKI WE FAHOWYJ LITERATURZE KOOMPUTEROWYJ ! - Antooni Respondek we akcji szyrzynio jynzyja s'loonskigo!


www.republikasilesia.com