Ojgyn z Pniokoow

We sobota 13 marca, 2010  dostourze pora emaili uod  uobywateli Republiki S'loonskij co mie uostrzegli coby we tego 13 dnia marca sie siednoon'c' a  poczytac' co Ojgyn ze Pniokoow naszrajbowou a bydzie to czytou na Radio Piekary kaj mu dali we soboty we wieczoor czas na audycje po S'loonsku. Nawet Pyjter Szczepanek ze Niymiec - s'loonski reporter wysuou  artykoou Ojgyna co sie nazywo Zimowy S'nik a couki sam go podowoomy eli je uoon uo nos wszyskih.

Padoom sie tela ludzi sam  mi naroz szrajbuje to sie musza tyrz poczytac' co to takigo piyknego Ojgyn ze Pniokoow naszrajbowou.

Niywzioono dugo a najehourzeh stroona kaj Ojgyn sie produkuje: 
http://ojgyn.blog.onet.pl/
Zdjyn'cie Ojgyna ze downyh lot Ojgyn ze Pniokoow Na stroonie widza opa Ojgyn przed mikrofoonym we Radio Piekary dalij mo werwa!

Ja, udauo mi sie najehac' na artykoou Zimowy Snik i poczytac' ciekawe rzeczy co Ojgyn naszrajbowou uo mie i inkszyh uobywatelah Republiki S'loonskij - www.republikasilesia.com kaj jurz prawie 20 lot korzdy S'loonzok poradzi sie zapisac' i dostac' uobywatelstwo s'loonske.

Gibko pouogloondourzeh co to tyn  Ojgyn wyprawio i sie padoom morzno sie wypowiym na Ojgynah stroonie ale... tak jak rzeh przeczuwou - yno Ojgyn mo guos - reszta koomyntorzy nimajoom prawa dodowac'.  Troha mi to polskim koomunizmym zaleciauo ale sie padoom - koomunizm upod jurz tyrz kole 20 lot tymu. Tak sie padoom wypowiadac' sie abo czasu niytracic' ale padoom sie kej jurz to na Radio Piekary mo to is'c' to przinajmij powiym co mys'la uo wypowiedziah Ojgyna uo mie, uo Antoonim ze Uogewnik i wszyskih kerzi S'loonzokami sie nazywajoom a swoja s'loonsko godka tyrz poradzoom szrajbowac niy pouoomano we spolszoonyj gwarze s'loonskij opy Ojgyna yno we literackim jynzyku s'loonskim kery miourzeh przijymnos'c' wspooutworzyc' ze S'loonzokami ze coukigo s'wiata uod poczoontku lot 90tyh we Republice S'loonskij. Naszo tradycjo s'loonsko i tolerancjo do inkszyh nacji bardzo moomy w zocy i korzdy mo prawo sie wypowiedziec'. Co prowda polske hakery niyroz zniszczyuy noom nasze forum ale nima zuego coby na dobre niywyszuo - wspoouzauorzyciel firmy Microsoft dou noom plac jak jak do terozki polske hakery prugujoom ale niyumioom noom tego forum zuoomac' a dalik korzdy sie morze zapisac' i naszrajbowac' co hce - ja, nawet Ojgyn je zaproszoony ale jak znoomy Ojgyna - uoon tam szczerze sie tego miejsca jak uognia i hyba bariery psyhicznyj niyprzeuoomie. Nasze forum je pod http://republika-silesia.ning.com

Jak sie zaczuo?

Na poczoontku lot 2000 Ojgyn dowiedziou sie co to je internet i jak na S'loonzoka przistauo zaczoon lotac' i dziwac' sie co tyrz tam je we intenecie uo S'loonsku. Skirz Republika S'loonsko ze swojimi stroonami powstaua na poczoontku lot 90tyh to opa Ojgyn durh najdowou wolnw wypowiedzi S'loonzokoow ze coukigo s'wiata a to jurz byuo za durzo. Niypasowauo Opie Ojgyn rze narozki ze koomunistycznyj propagandy we keryj sie howou,  soom tyrz S'loonzoki  kere cynioom bardzij prowda nirz koomunistyczno propaganda jak to "S'loonsk do Macierzy wroocioou"

I tak to Opa Ojgyn zaczoon szrajbowac' do republiki S'loonskij co my sie niymys'lymy coby prowda pisac'. I tak my uod opy Ojgyna po uepie dostowali arz sie Opie Ojgynowi zmierzuo i wzioon sie za swoja propaganda.

Jesiynioom 2007 uoguoszoono piyrsze dyktando jynzyka s'loonskigo - koonkurs na pisownia S'loonskij godki.  Nazywauo sie to "Dyktando S'loonske" organizowane przez Adama Rygioł.
Niywzioono dugo - Ojgyn ze Pniokoow lamyn'ci fto pozwoloou podowac' Jynzyk S'loonski Tadzika Jeczalika i wszyskih ze Republiki S'loonskij!

Wszyscy zaprosiyli my Ojgyna do wypowiedzi na naszym forum we
http://republika-silesia.ning.com ale jak no Ojgyna przistauo - cisza we eterze - Ojgyn niyporadzioou ze rzodnym pogodac'.

Naszrajbwourzeh kedys' ksioonrzka - Poonbooczek Wszehs'wiata - je to bardzij filozoficzno teorio nirz ksioonrzka religijno ale puynta je podobno - religje powstauy coby pomooc czuowiekowi yno czuowiek je spieprzoou i mieli my 800 lot inkwizycje - uostatnio ofiara zostaua zamordowano prze kos'cioou katolicki we latah 1800yh. Uobroz poonbooczka zostou tak pokryncoony rze terozki ludzie mys'loom uo starziku na troonie we niebie. Co prowda cza pedziec' rze religijny terroryzm je jeurz we Europie bardzij historioom a kos'cioou katolicki jurz niyszuko czarownic i stosy sie niypoloom a co wiyncyj kos'cioou katolicki zrobioou sie tolerancyjny i keby niy pedofile wykorzystujoonce dziecka seksualnie i moralnie to szuoby pedziec' rze jurz je na dobryj droodze.

Ale co to mo wszysko do Ojgyna ze Pniokoow?

Zrozumiec' czuowieka nima uatwo ale cza prubowac' szczegulnie tego co noom po dupie dowo. Jak rzeh przeanalizowou Ojgyna ze jego stroony internetowyj to doszou rzeh do tego co Ojgyn je dobry hop!  Co prowda uod samego poczoontku niyciyrpi mie i nauokroonguo mi cos' tam dokleji ale jo padoom cza miec' wyrozumiynie do opy Ojgyna. Hop mo jurz swoje roki, korzdy na take lata robi se zmierzuy. Eli idzie uo suoowka to naprowda Ojgyn mo ciekawy repertuar.  Czasym mi sie zdowo co Ojgyna wyrazy s'loonske troha soom robi bardzij s'loonske bo przeca  "s'niyg"  sie godo bardzij na coukim S'loonsku a "s'nik"  to jurz hyba troha mynij.
Naprowda musza pedziec' co Ojgyn mie nazwou nazwami keryh niyzabardzo rozumia a jurz ih niyurzywoom we szrajbowaniu. Ku tymu pora synkoow ze Republiki S'loonskij przisuauo mi dokuadniejsze tumaczynie coby byc' pewnym co tyn Ojgyn sam szrajbyje:

"Bes to zezwoolcie, co Woom skorza to, cego we Ojgynowyh "charkah" niy poradziylis'cie spokopic':

"... blank ci niy potrza nóm tych wszyjskich roztomajte angyjberów, klugszajsrów i móndroków, ftorzi uwziyńcie  tuplikujóm nóm, co idzie zbajstlować jakisik "internetowy" lynzyk ślónski."

Za rajoom:

-angyjber

Słownik niemiecko-polski:
---> angeber - fanfaron, samochwał; (przestarzałe - donosiciel)
---> klugschei?er - mądrala (wulgaryzm rodzaju męskiego);


Słownik goornos'loonskij godki (Bogdan Kallus):

---> angyjber - mądrala, cwaniak, zarozumialec
---> klugszajser - mądrala (żart), pyszałek (żart);

MAŁY SŁOWNIK GWARY Górnego Śląska:

---> móndrować - wymądrzać się; ---> móndrok - mądrala.

Przesto wyboczcie Ojgynowi kery jurz niyporadzi szrajbowac' we literackim jynzyku s'loonskim - przeca hop dwa razy nacisnoon'c' na "o" niyporadzi na klawiyrze yno musi na "ó" co to bardzij po polsku wygloondo.
Musza pedziec' co jurz przez te uostatnie 10 lot  przizwyczajoou rzeh sie do opy Ojgyna  godanio i szrajbowanio jaki tyn Tadzik Jeczalik je angyjber, klugszajser, moondrok. Czasym cza puacic' cyna za prowda a jak by niybyu takigo Ojgyna to by noom za leko byuo a tak Ojgyn nos na nogi uod czasu do czasu stawio i to tyrz je mo'no poczebne.
We 2009 dostourzeh brif uod prezydynta Barack Obama, synatoroow i koongresmanow  i rzeh sie jo powiesioou na s'cianie i tak se je czimia i mys'la rzeh cos' zrobioou do S'loonska. Terozki czimia brif kery rzeh dostou uod Ojgyna i sie tak mys'la, pieroona - hyba jeszcze za mauo rzeh zrobioou...

Analiza Ojgyna stroony:

Jak Ojgun rozumi s'wiat - lata uciekajoom - musza koomus'  jeszcze prziwalic'!
Jak Ojgun rozumi s'wiatZerzera cie - niywlaz' mi w drooga!
Jak Ojgun rozumi s'wiat Niy, Niy, Niy - jo niyje afa - jo je pisorz!
Jak Ojgun rozumi s'wiat Niyszterowac' mie jak sie bawia  internetym!
Jak Ojgun rozumi s'wiatNiypruguj zymnoom dyskutiyrowac' - nimosz szansy - jo wiym lepij!
Jak Ojgun rozumi s'wiat A spruguj mi niyklackac' to cie zjada z goory na doou!
Jak Ojgun rozumi s'wiatYno jo je S'loonzok - reszta to soom kopidouy a gupole!
Jak Ojgun rozumi s'wiatSpruguj a mi niys'piywej do moij piosynki to popamiyntosz!
Jak Ojgun rozumi s'wiatGeldu nima ale godka je toonio - koomu jeszce moga prziciepac'!
Jak Ojgun rozumi s'wiatHa, Ha, Ha -  dostou dobrze bo niys'piywou do mojigo huru!
Jak Ojgun rozumi s'wiatUdowoom rze jada - wszyscy wek bo jo jada!
Jak Ojgun rozumi s'wiatBier - czamu niy - polyj - jeszcze koomu prziwala!
Jak Ojgun rozumi s'wiatOjgyn we akcji - betoonu niyruszysz!
Jak Ojgun rozumi s'wiatYno mi niywuazic' we moje tan'ce!

Pozdrowioomy wszyscy Ojgyna - sto lot - co jeszcze cos' po gowie dostanymy!

http://republika-silesia.ning.com


Tadzik Jeczalik