<>REPUBLIKA  S'LOONSKO

projektowou / designed by karlik@republikasilesia.com
REPUBLIC  OF SILESIA
www.ArtMart.cc - Artists4Humanity.mna.cc


Emil Bartoszek ( Bartoschek ) (1899-1969) 


Haupa we keryj urodzioou sie Emil Bartoszek ( Bartoschek) przi ul. Muyn'skin we Czuhowie.
 

Emil Bartoschek (ur. 30 lipca 1899[1] r. w Czuchowie, zm. 26 lutego 1969 r. w Waldbrunn - miejscowo¶ci w pa¶mie górskim Westerwald w Hesji w Niemczech) - znany niemiecki malarz.
By³ niemieckim malarzem, uczniem Johannesa Ittena na Bauhausie w Weimarze i uczniem mistrzowskim Otta Muellera i Oskara Molla na Pañstwowej Akademii Sztuk i Rzemios³a Artystycznego we Wroc³awiu (Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe).
Emil Bartoschek naukê malarstwa rozpocz±³ w 1914 roku jako malarz dekorator (Dekorationsmaler) w Czerwionce, gdzie otrzymywa³ tak¿e naukê malarstwa i rysunku przy malarzu akademickim Gotschlichu. Pierwsze jego prace zosta³y wystawione w 1919 roku na wystawie zbiorowej w Zabrzu. W 1920 roku rozpocz±³ studium z przedkursem przy Johannesie Ittenie na Bauhausie w Weimarze.
M³odemu arty¶cie zachêty dodawali Paul Klee i Wasilij Kandinskij. Z powodu politycznie niespokojnego po³o¿enia w pasie granicznym miêdzy Polsk±, a Górnym ¦l±skiem opu¶ci³ Weimar i przeniós³ siê na studium we Pañstwowej Akademii Sztuki i Rzemios³a Artystycznego we Wroc³awiu (Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe). Zosta³ uczniem mistrzowskim przy Otto Muellerze, cz³onku "Brücke" i Oskarze Mollu.
Od 1925 roku ¿y³ jako swobodnie tworz±cy malarz we Wroc³awiu, mia³ pojedyncze wystawy, oraz bra³ udzia³ w wystawach zbiorowych. W³a¶ciwie by³ poza okresem ekspresjonistycznym, ale przylgniêcie do ekspresjonizmu jest dostrzegalne w obrazach z czasów jego wczesnej twórczo¶ci. Bartoschek pracowa³ we wspólnej pracowni z Alexandrem Camaro. W 1930 roku po¶lubi³ Elsê Lichter.
W 1937 roku przeprowadzi³ siê do Berlina, gdzie mia³ dobrze prosperuj±c± pracowniê blisko Tiergarten. Powodzeniem cieszy³y siê jego obrazy impresjonistyczne i naturalistyczne, przewa¿nie przedstawia³ motywy z brandenburskiego otoczenia. Obrazy znajdowa³y swoich kupców w galerii Sarcandra i Kallide w pasa¿u Friedrichstrasse. W 1939 roku naby³ grunt w Groß-Schönebeck w Schorfheide, gdzie wybudowa³ domek weekendowy w którym móg³ pracowaæ bez przeszkód. W 1942 roku jego berliñska pracownia zosta³a zniszczona przez bomby lotnicze, a wraz z ni± przepad³a olbrzymia czê¶æ jego twórczo¶ci. Po tym wszystkim usun±³ siê do swojego domku w Schorfheide.
W 1945 roku musia³ uciekaæ przed zbli¿aj±c± siê Armi± Czerwon± wraz ze swoimi nielicznymi ocala³ymi narzêdziami malarskimi do znajomych w Grevenbrück. Jego ca³a wcze¶niejsza twórczo¶æ z³o¿ona w berliñskim schronie zosta³a zniszczona podczas dzia³añ wojennych. W Grevenbrück jego uczennic± by³a Hildegarda Grunert urodzona w 1920 r. w Soldin (My¶liborzu), która pó¼niej zosta³a jego drug± ¿on±.
W 1947 r. zosta³ cz³onkiem Künstlervereinigung Hagenring w Hadze, a dwa lata pó¼niej - w 1949 r. rozwiód³ siê ze swoj± pierwsz± ¿on±. W 1951 roku przeprowadzi³ siê do Kolonii wraz z Hildegard± Grunert, która rozpoczê³a studium ceramiki i malarstwa artystycznego przy koloñskich szko³ach sztuk piêknych. W Kolonii powsta³y liczne impresjonistyczne, abstrakcjonistyczne, ekspresjonistyczne, jak tak¿e surrealistyczne obrazy olejne, rysunki, akwarele, obrazy malowane farbami temperowymi, wêglem, kred±, grafitem, które by³y wystawiane na pojedynczych oraz zbiorowych wystawach. W³a¶ciciele koloñskich galerii dobrze sprzedawali jego dzie³a, jednak ju¿ nie mo¿na by³o mówiæ o takim powodzeniu jak w Berlinie. By³ jednym z malarzy, który mieli zaszczyt ozdobienia swoimi dzie³ami katedry w Bonn.
Hildegarda Grunert otworzy³a pracowniê ceramiki. ¯eni± siê w 1965 roku, opuszczaj± Koloniê by wyprowadziæ siê do starej cha³upy w Waldbrunn w górach Westerwald, gdzie ¿yli samotnie jako swobodnie tworz±cy arty¶ci a¿ do ¶mierci Emila w lutym 1969 roku.
Krytyk sztuki Horst Richter napisa³ odno¶nie jego wystawy w Kolonii w "Kölner Kulturspiegel" z dnia 12 kwietnia 1960 roku:
[...] "Bartoschek pozna³ warto¶æ wyra¿ania malarskiej abstrakcji w czasie w którym oznacza³o to jeszcze ryzyko zupe³nego wygnania przedmiotu z obrazu. Jego duchow± ojczyzn± by³a w gruncie rzeczy berliñska "Sturm", aczkolwiek ani przy Walden nie by³ wystawiany, ani te¿ nie nale¿a³ do tego ko³a artystycznego. ¦l±zak bi³ siê jako twórczy pustelnik przez ca³e ¿ycie, tak¿e przez artystycznie suche lata III Rzeszy, uprawia³ na zewn±trz malarstwo dla chleba (�Brotmalerei�), by móc cichaczem wykoñczaæ obecnie skazywane na wygnanie abstrakcyjne ¶rodki wyrazu". [...]
Jego prace znajduj± siê w posiadaniu prywatnym, Museum Haus Schlesien, Deutsches Kultur- und Bildungszentrum e. V. w Heisterbacherrott.

Galeria obrazów Emila Bartoschka:

1. ? Niektóre ¼ród³a podaj± rok 1889, co jednak okaza³o siê po konsultacji z rodzin± za b³±d.

Artist   Emil Bartoschek
Title   Stilleben mit roten Primeln
Medium   Oil on Canvas laid on fiberboard
Size   27 x 23.7 in. / 68.5 x 60.2 cm.
Misc.   Signed
Sale Of   Lempertz: Tuesday, June 4, 2002
[Lot 22]
Moderne Kunst
Estimate   *
Sold For   *


Emil Bartoschek, Frühling im Birkenwald
     
Artist   Emil Bartoschek
Title   Frühling im Birkenwald
Medium   Oil on Canvas
Size   39.4 x 31.5 in. / 100 x 80 cm.
Misc.   Signed
Sale Of   Bolland & Marotz: Saturday, July 3, 1999
[Lot 802]
Moderne Kunst
Estimate   *
Sold For   *
Deutsch

Emil Bartoschek
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Keine Version gesichtet.Emil Bartoschek
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Keine Version gesichtet.
Wechseln zu: Navigation, Suche
Emil Bartoschek (* 30. Juli 1899 in Czuchow, Kreis Rybnik, heute Powiat Rybnicki, Oberschlesien; � 26. Februar 1969 in Waldbrunn (Westerwald), Hessen, Deutschland) war ein deutscher Maler, Schüler von Johannes Itten am Bauhaus Weimar und Meisterschüler von Otto Mueller und Oskar Moll an der Staatlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau.
Leben und Werk [Bearbeiten]
Bartoschek begann 1914 eine Lehre als Dekorationsmaler in Czerwionka, dort erhielt er auch Mal- und Zeichenunterricht bei dem akademischen Maler Gotschlich. Erste Arbeiten werden 1919 in einer Kollektivausstellung in Hindenburg gezeigt. 1920 begann er sein Studium mit dem Vorkurs bei Johannes Itten am Bauhaus in Weimar. Klee und Kandinsky gaben dem jungen Künstler Anregungen. Wegen der politisch unruhigen Lage im Grenzgebiet Polen/ Oberschlesien verließ er Weimar und ging 1921 zum Studium an die Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau. Er wurde Meisterschüler bei Otto Mueller, einem Mitglied der Künstlergruppe �Die Brücke�, und Oskar Moll. Ab 1925 Jahren lebte Bartoschek als freischaffender Maler in Breslau, hatte Einzelausstellungen und beteiligte sich an Ausstellungen. Eigentlich war er schon über die expressionistische Periode hinaus, doch eine Anlehnung an den Expressionismus macht sich in mehreren Bildern seiner frühen Schaffensperioden bemerkbar. Bartoschek arbeitete im gemeinsamen Atelier mit Alexander Camaro. 1930 heiratete Bartoschek Elsa Lichter.
1937 zog Bartoschek nach Berlin. Er hatte dort ein florierendes Atelier in der Nähe des Tiergartens. Den für die Existenz als Maler nötigen wirtschaftlichen Erfolg hatte er mit impressionistischen und naturalistischen Gemälden, vorwiegend stellte er Motive aus der märkischen Umgebung dar. Sie fanden in den Galerien von Sarcander und Kallide in der Passage der Friedrichstraße ihre Käufer. So konnte Emil Bartoschek � vor den Augen der Öffentlichkeit geschützt � an Bildern arbeiten, die ihm in dieser Zeit als �entartete Kunst� Berufsverbot eingetragen hätten, wären sie publik geworden.1939 erwarb Emil Bartoschek ein Grundstück in Groß-Schönebeck in der Schorfheide, wo er ein Wochenendhaus baute, um ungestört arbeiten zu können. 1942 wurde sein Berliner Atelier und ein großer Teil seines Werks durch Fliegerbomben zerstört. Daraufhin zog er sich in sein Haus in der Schorfheide zurück.
1945 musste er mit nur wenigen geretteten Malerutensilien vor der nahenden Russischen Armee zu Bekannten nach Grevenbrück flüchten. Sein gesamtes Frühwerk, eingelagert in einem Berliner Bunker, wurde bei den Kampfhandlungen zerstört. In Grevenbrück ist unter seinen Malschülern auch Hildegard Grunert (*1920 in Soldin/ Mark Brandenburg, heute Mysliborz, Polen), die seine zweite Frau werden wird. 1947 wird er Mitglied in der Künstlervereinigung Hagenring in Hagen. In mehreren Ausstellungen werden seine Bilder gezeigt. 1949 erfolgte die Trennung von seiner ersten Frau.
Bartoschek zog mit Hildegard Grunert, die ein Studium der Keramik und Dekorativen Malerei an den Kölner Werkkunstschulen beginnt, 1951 nach Köln. Hier wendete er sich wieder der modernen Malerei zu. Es entstehen u. a. impressionistische, abstrakte, expressionistische und auch surrealistische Ölgemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Temperabilder, Kohle-, Kreide-, Graphitzeichnungen, die in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt wurden. Kölner Galeristen verkaufen seine Werke gut, doch an die Erfolge in Berlin kann Bartoschek nicht mehr anknüpfen. Hildegard Grunert eröffnet im Anschluss an ihre Ausbildung eine Keramikwerkstatt.
Sie heiraten 1965, verlassen Köln, um in Waldbrunn (Westerwald), fernab vom Trubel der Großstadt, zurückgezogen und ungestört ihrer Kunst zu leben. Doch schon nach wenigen Jahren, 1969, stirbt Emil Bartoschek kurz vor seinem 70. Geburtstag. Er hinterließ ein großes Werk, das in Fachkreisen hoch geschätzt wird, aber wegen Bartoscheks Bescheidenheit und scheuer Art zu seinen Lebzeiten nicht den Bekanntheitsgrad erreicht hat, der ihm zusteht. genau so die künstler Elias Bartoschek und Theresa Bartoschek
Bartoschek im Spiegel der Kunstkritik
Zu einer Ausstellung 1960 in Köln schrieb der Kunstkritiker Horst Richter im Kölner Kulturspiegel vom 12. April 1960:
�(...) Bartoschek erkannte die Ausdruckswerte der malerischen Abstraktion bereits zu einer Zeit, in der es noch ein Risiko bedeutete, den Gegenstand völlig aus dem Bild zu verbannen. Seine geistige Heimat war im Grunde der Berliner �Sturm�, obwohl Bartoschek weder bei Walden ausgestellt noch dessen Künstlerkreis angehört hat. Der Schlesier schlug sich als schöpferischer Einsiedler durchs Leben, auch durch die dürren Kunstjahre des Dritten Reiches, als er nach außen hin eine �Brotmalerei� impressionistischen Charakters betrieb, um in der Stille weiter an den nun verfemten abstrakten Ausdrucksmitteln feilen zu können. (...)�
Werke von ihm sind in Privatbesitz und im Museum Haus Schlesien, Deutsches Kultur- und Bildungszentrum e. V., in Heisterbacherrott, Museum der Stadt Lennestadt

ZONA
Hildegard Grunert
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Hildegard Bartoschek-Grunert (* 20. Juni 1920 in Soldin/Mark Brandenburg, heute My¶libórz, Polen) ist eine deutsche Malerin und Keramikerin. Sie lebt in Waldbrunn (Westerwald).
Künstlerischer Werdegang [Bearbeiten]
Früh zeigte sich bei Hildegard Grunert ein Talent im Malen und Zeichnen, was sie in ihrem ersten Beruf als Kartographin schulen konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Sauerland ansässig, verdiente sie ihren Lebensunterhalt, dank ihrer handwerklich-technischen und künstlerischen Doppelbegabung, mit kunstgewerblichen Arbeiten.
Hier entdeckte der Maler Emil Bartoschek � ein ehemaliger Schüler von Johannes Itten am Bauhaus Weimar und von Otto Mueller an der Kunstakademie in Breslau � ihre außerordentliche Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung und gab ihr von 1946 bis 1948 Mal- und Zeichenunterricht.
1949 zog Hildegard Grunert nach Köln, um ein Keramikstudium an den Kölner Werkschulen bei den Professoren Dominikus Böhm, Wolfgang Wallner, dem Bildhauer Ludwig Gies und dem Keramik-Fachlehrer Georg Roth zu beginnen. 1951 zog auch Emil Bartoschek nach Köln und wurde ihr Lebensgefährte. Grunert beendete ihr Kunststudium 1952.
1957 eröffnete sie in Köln eine eigene Keramikwerkstatt und zeigte in mehreren Kölner Ausstellungen und Galerien ihre Keramikbilder in Glasurmalerei sowie eigenwillige Gefäßkeramik.
Studien in Frankreich und Italien haben einen Niederschlag in manchen ihrer Werke hinterlassen. Weitere Studienreisen führten sie nach Ägyten, in den Sudan, nach Griechenland, in die Türkei und nach Spanien.
Spezielle Keramiktechnik ]
Einflüsse der romanischen Kunst kann man in der Porzellanmalerei auf Tellern bemerken oder bei ihrer keramischen Malerei, wo sie große Bildkompositionen auf Tonplatten oder auch auf Kacheln, die zuerst auf Bildgröße zusammensetzt werden, aufträgt (Im Brennofen muss jede Kachel dann einzeln wieder gebrannt werden). Nach dem Brand wird das Bild mit den Kacheln dann fertig zusammengefügt, wenn der Brand zufriedenstellend geglückt ist. Hildegard Bartoschek-Grunert beherrscht diese komplizierte Technik. Um solche Kachelbilder auf Tonplatten (gebrannt oder ungebrannt) zu malen, bedarf es einer sicheren Zeichentechnik, dazu aber auch die Fähigkeit des �Blindmalens�, denn die dafür selbst hergestellten Glasuren sind im Rohzustand anders als nach dem Brand. Die Künstlerin muss daher bereits vor dem Brand das später farbige Bild genau im Hinterkopf haben. Manchmal zeigen sich da überraschende Ergebnisse. Jeder Brand wird immer zum Erlebnis. 1960 veröffentlichte die internationale Keramikzeitschrift für Technik, Wissenschaft und Kunst, Lübeck, einen bebilderten Beitrag über ihre Technik. Diese Kunstfertigkeit brachte ihr 1962 auch einen großen Auftrag einer Kölner Firma ein, deren Eingangshalle sie mit Springbrunnen, einer Wand mit Keramikbildplatten und Firmenwappen ausgestaltete.
Arbeiten nach der Natur
Zur Ausbildung des Keramikstudiums gehörte auch die Dekorative Malerei, das Malen und Zeichen nach der Natur von Tieren, Vögeln, Pflanzen und Blumen im Botanischen Garten in Köln und im Museum Koenig in Bonn. In der Klasse für Dekorative Malerei von Prof. Schröder lernte sie die Darstellung Ornamentik, deren erste Entwürfe in Köln 1950 in der Werkbundausstellung in den Kölner Messehallen gezeigt und von der Firma Rasch, Hannover, aufgekauft wurden.
Weitere Arbeiten
Sie modellierte Plastiken, bebilderte Teller mit Fayence- und Majolikamalerei, arbeitete an Ölbildern, Aquarellen, Radierungen, Kupferdrucken und Kreidezeichnungen. Unter anderem konnte sie in der Ausstellung �Deutsches Kunsthandwerk� und in mehreren Galerien ihre Werke zeigen. Das Geld zum Lebensunterhalt musste sie sich in einem pharmazeutischen Unternehmen in Köln und später im Verlag Kiepenheuer & Witsch verdienen. 1965 heirateten Hildegard Grunert und Emil Bartoschek und zogen sich nach Waldbrunn in den Westerwald zurück, um fernab von dem Trubel der Großstadt ungestört ihrer Kunst zu leben. Doch schon 1969 starb Emil Bartoschek. In all den Jahrzehnten künstlerischen Schaffens entstanden auch anspruchsvolle literarische Arbeiten, Gedichte, Essays, Reisebeschreibungen, Reflexionen � bis heute schöpft sie aus einem reichen Leben und Innenleben.
Im Museum [Bearbeiten]
Gemälde und Keramiken von Hildegard Bartoschek-Grunert sind in Waldbrunn-Ellar, im � von Walter Rudersdorf initiierten � Heimatmuseum Ludwig-Bös-Haus, und im Museum �Haus Brandenburg� in Fürstenwalde/Spree zu sehen.
Kunstkritiken [Bearbeiten]
M. Koelmann schrieb am 14. November 1959 in der Kölnischen Rundschau über eine Ausstellung von Hildegard Grunert in der Evangelischen Bibliothek auf dem Ubierring in Köln:
�[�] die erste Ausstellung einer Künstlerin [�], die anregt, mehr als nur eine kunstkritische Würdigung zu schreiben. Hildegard Grunert ist eine der ganz wenigen, vielleicht die einzige, die die seltene Kunst der keramischen Malerei beherrscht. [�]�
M. Koelmann notierte zur Keramik-Ausstellung von Hildegard Grunert in der Galerie Thoma:
�[�] Sie ist zur großen, bildhaften Form gelangt und gestaltet Landschaften, Stileben, figürliche Bilder aus zusammengefügten, bemalten Keramikplatten. [�] Auch ihre Schalen und Teller haben eine ganz eigene Note, erinnern ein wenig an pompejanische Fresken wie auch ihre Vasen und Krüge sehr eigene Formen aufweisen. [�]�
� Wiedersehen mit H. Grunert. In: Kölnische Rundschau. 12. November 1960
Alfred T. Keil schrieb am 5. November 1976 im Weilburger Tagblatt über ihr Werk:
�[�] unüberschaubar, diese Vielfalt der Motive, der Techniken. [�] Eine �tropische Impression� ist auf eine Keramikplatte getupft und gespachtelt � mit der Fingerkuppe und mit dem Daumennagel: �mechanistisch� zwar in der Technik, wuchernde Natur aber in der Wirkung. Die Stämme wirken auf den sezierenden Blick wie Spiralfedern, die Baumkronen wie Menschenhirn. [�] Auf einer anderen Keramikplatte entstand eine Okkerlandschaft. Sie wirkt wie ein alter Druck und wie eine vergilbte Fotografie von der Welt nach der Atomkatastrophe: wahnsinnige Visionen, ästhetische Utopie. Der Vordergrund ist starr, Langsplittriges schießt in die Höhe, am Himmel hängen Wolken wie gedrehte, gefrorene Wäsche. Die Mitte bildet eine stille, stumme Wasserfläche. Der Horizont ist schwarz, durchzuckt von einem weißen Kardiogramm [�] Weltraummotive und überall Buddhaköpfe und: Demeter-Lilith. Einmal in eine Kupferschale emailliert. Auf den ersten Blick eine Ikone, Goldränder umgeben dieses Antlitz, das den Betrachter nicht mehr loslassen will. Die Augen, so groß und blau, die Lippen so grün und gelb: brutalste und zarteste Sinnlichkeit, Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit und: Lilith, todbringende Schönheit des Weibs [�]�
Sonja Diefenbach berichtet am 30. März 2008 im Weilburger Tagblatt in der Rubrik Das Portrait über Hildegard Bartoschek-Grunert:
�[�] Obwohl ihre beiden Standbeine, wie sie sagt, die Malerei und die Töpferei sind, versucht sie sich auch in anderen Richtungen: Plastiken, Tellermalerei, Radierungen und Scherenschnitte hängen in ihrem umgebauten Bauernhaus in Fussingen, dessen Räume wie ein kleines Museum hergerichtet sind. [�]�

Von �http://de.wikipedia.org/wiki/Hildegard_Grunert�
 
 

Emil Bartoschek
Frühling im Birkenwald
Verkauft: Jul 3, 1999
Losdetails
 

Emil Bartoschek
Stilleben mit roten Primeln
Verkauft: Jun 4, 2002
Losdetails


  Künstlername: Bartoschek, Emil Geschlecht: m Künstler. Beruf: Maler GEO-Nachweis: Schlesien Staat: Deutschland Geburtsdatum: 1899.07.30 Geburtsort: Czuchow Todesdatum: 1969.02.26 Todesort: Waldbrunn-Fussingen Erwähnungsort: Czerwionka; Weimar; Berlin; Köln; Waldbrunn-Fussingen Fundstelle: ArchivAKL (unredigiert) Schüler von Johannes Itten am Bauhaus Weimar; Meisterschüler von Otto Mueller und Oskar Moll an der Staatl. Akad. für Kunst und Kunstgew. in Breslau BIBLIOGRAPHIE Mitt. J. Zöllner-Rumler, Elsdorf. Emil Bartoschek (* 30. Juli 1899 in Czuchow, Kreis Rybnik, heute Powiat Rybnicki, Oberschlesien; � 26. Februar 1969 in Waldbrunn (Westerwald), Hessen, Deutschland) war ein deutscher Maler, Schüler von Johannes Itten am Bauhaus Weimar und Meisterschüler von Otto Mueller und Oskar Moll an der Staatlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau. Leben und Werk [Bearbeiten] Bartoschek begann 1914 eine Lehre als Dekorationsmaler in Czerwionka, dort erhielt er auch Mal- und Zeichenunterricht bei dem akademischen Maler Gotschlich. Erste Arbeiten werden 1919 in einer Kollektivausstellung in Hindenburg gezeigt. 1920 begann er sein Studium mit dem Vorkurs bei Johannes Itten am Bauhaus in Weimar. Klee und Kandinsky gaben dem jungen Künstler Anregungen. Wegen der politisch unruhigen Lage im Grenzgebiet Polen/ Oberschlesien verließ er Weimar und ging 1921 zum Studium an die Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau. Er wurde Meisterschüler bei Otto Mueller, einem Mitglied der Künstlergruppe �Die Brücke�, und Oskar Moll. Ab 1925 Jahren lebte Bartoschek als freischaffender Maler in Breslau, hatte Einzelausstellungen und beteiligte sich an Ausstellungen. Eigentlich war er schon über die expressionistische Periode hinaus, doch eine Anlehnung an den Expressionismus macht sich in mehreren Bildern seiner frühen Schaffensperioden bemerkbar. Bartoschek arbeitete im gemeinsamen Atelier mit Alexander Camaro. 1930 heiratete Bartoschek Elsa Lichter. 1937 zog Bartoschek nach Berlin. Er hatte dort ein florierendes Atelier in der Nähe des Tiergartens. Den für die Existenz als Maler nötigen wirtschaftlichen Erfolg hatte er mit impressionistischen und naturalistischen Gemälden, vorwiegend stellte er Motive aus der märkischen Umgebung dar. Sie fanden in den Galerien von Sarcander und Kallide in der Passage der Friedrichstraße ihre Käufer. So konnte Emil Bartoschek � vor den Augen der Öffentlichkeit geschützt � an Bildern arbeiten, die ihm in dieser Zeit als �entartete Kunst� Berufsverbot eingetragen hätten, wären sie publik geworden.1939 erwarb Emil Bartoschek ein Grundstück in Groß-Schönebeck in der Schorfheide, wo er ein Wochenendhaus baute, um ungestört arbeiten zu können. 1942 wurde sein Berliner Atelier und ein großer Teil seines Werks durch Fliegerbomben zerstört. Daraufhin zog er sich in sein Haus in der Schorfheide zurück. 1945 musste er mit nur wenigen geretteten Malerutensilien vor der nahenden Russischen Armee zu Bekannten nach Grevenbrück flüchten. Sein gesamtes Frühwerk, eingelagert in einem Berliner Bunker, wurde bei den Kampfhandlungen zerstört. In Grevenbrück ist unter seinen Malschülern auch Hildegard Grunert (*1920 in Soldin/ Mark Brandenburg, heute Mysliborz, Polen), die seine zweite Frau werden wird. 1947 wird er Mitglied in der Künstlervereinigung Hagenring in Hagen. In mehreren Ausstellungen werden seine Bilder gezeigt. 1949 erfolgte die Trennung von seiner ersten Frau. Bartoschek zog mit Hildegard Grunert, die ein Studium der Keramik und Dekorativen Malerei an den Kölner Werkkunstschulen beginnt, 1951 nach Köln. Hier wendete er sich wieder der modernen Malerei zu. Es entstehen u. a. impressionistische, abstrakte, expressionistische und auch surrealistische Ölgemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Temperabilder, Kohle-, Kreide-, Graphitzeichnungen, die in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt wurden. Kölner Galeristen verkaufen seine Werke gut, doch an die Erfolge in Berlin kann Bartoschek nicht mehr anknüpfen. Hildegard Grunert eröffnet im Anschluss an ihre Ausbildung eine Keramikwerkstatt. Sie heiraten 1965, verlassen Köln, um in Waldbrunn (Westerwald), fernab vom Trubel der Großstadt, zurückgezogen und ungestört ihrer Kunst zu leben. Doch schon nach wenigen Jahren, 1969, stirbt Emil Bartoschek kurz vor seinem 70. Geburtstag. Er hinterließ ein großes Werk, das in Fachkreisen hoch geschätzt wird, aber wegen Bartoscheks Bescheidenheit und scheuer Art zu seinen Lebzeiten nicht den Bekanntheitsgrad erreicht hat, der ihm zusteht. Bartoschek im Spiegel der Kunstkritik Zu einer Ausstellung 1960 in Köln schrieb der Kunstkritiker Horst Richter im Kölner Kulturspiegel vom 12. April 1960: �(...) Bartoschek erkannte die Ausdruckswerte der malerischen Abstraktion bereits zu einer Zeit, in der es noch ein Risiko bedeutete, den Gegenstand völlig aus dem Bild zu verbannen. Seine geistige Heimat war im Grunde der Berliner �Sturm�, obwohl Bartoschek weder bei Walden ausgestellt noch dessen Künstlerkreis angehört hat. Der Schlesier schlug sich als schöpferischer Einsiedler durchs Leben, auch durch die dürren Kunstjahre des Dritten Reiches, als er nach außen hin eine �Brotmalerei� impressionistischen Charakters betrieb, um in der Stille weiter an den nun verfemten abstrakten Ausdrucksmitteln feilen zu können. (...)� Mischtechnik auf Papier originale, altersgerechte Erhaltung,etwas Lagerspuren Maße 40cm x 29cm monogrammiert, rückseitig nochmals signiert und datiert 1924 SELTENE FRÜHE ARBEIT !!!

<>ArtMart.cc
<>
<>

First come first serve basis, Seller has to ship all orders with delivery confirmation to the Buyer, Sellers guarantees all artwork authenticity stated on this page.
or
or
YBER  METAL CASH
PAY HERE
CMC
or
REGULAR PAYMENT
or
MAKE OFFER
ARTISTS  | A | B | C | D | E | F | G| H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |          YEAR
Special Artists of the Month
Special Artist 2

ARTS  | A | B | C | D | E| F | G| H |I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Special Arts of the Month

Special Art
GALLERY FORUM PRICES MEMBERSHIP ALL OTHERS
MARKET SEARCH AGREEMENT LEGAL PRIVACY
   Copyright © Art Mart.cc
Atoms for your health Energized Water Pyramid Atoomy na twoje zdrowie.
AFFILIATES LOG IN
Art Mart - Sell Buy Trade your Art www.artmart.cc