WWWBoard New Message: Message 4: TISKOVÁ KONFERENCE MDS 29.8.2001WWWBoard: Message 4


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartek Swiderek on 11/02/01 at 11:13 PM

Subject:   TISKOVÁ KONFERENCE MDS 29.8.2001


Message Posted

TISKOVÁ KONFERENCE MDS 29.8.2001

Dne 27. srpna 2001 se uskutečnilo v Chorzowě v Polské republice jednání delegací Moravské demokratické strany (MDS) a Hnutí pro autonomii Slezska (RAS), které se konalo z iniciativy a na základě pozvání RAS. Jednání se zúčastnil rovněž předseda HSMS Ing. Dohnal. Pro uvedené setkání byl stanoven následující tématický okruh :
- spolupráce obou subjektů ve vztahu k orgánům EU;koordinovaný postup v otázce vstupu MDS a RAS do Evropské strany národů
- vytvoření společného orgánu složeného ze zástupců obou stran, který bude usilovat o dosažení plných kompetencí pro jednání v rámci EU bez zastřešení centrálními orgány
- spolupráce v příhraničních oblastech, tzn. v Moravském o Polském Slezsku
- koordinovaný postup prosazování plného uznání moravské a slezské národnosti ve smyslu Listiny základních lidských práv a svobod
Po projednání jednotlivých témat se oba partneři shodli na následujících závěrech :
- MDS a RAS vyvinou maximální úsilí k dosažení plného členství obou subjektů v Evropské straně národů ještě v letošním roce; předpokládají, že jejich žádost o členství bude projednána a kladně vyřízena na sjezdu této strany 22.11.2001 v Bruselu.
Pozn : Evropská strana národů, nebo také Evropská svobodná aliance (EFA) soustřeďuje ve svých řadách především regionální strany vycházející z územně správního členění Evropy na základě historických evropských zemí jako je např. Vlámsko, Skotsko, Baskicko, Savojsko. Je zastřešujícím orgánem např. pro Skotskou národní stranu, Baskickou národní stranu atd. a je zastoupené v Evropském parlamentu;
- MDS a RAS uskuteční jak na území Slezska, tak na území Moravy společné akce politicko-společenského a vědecko - historického charakteru, při kterých budou širokou i odbornou veřejnost informovat o svých cílech.Akce budou termínově směřovány k volbám v příštím roce a zúčastní se jich i zástupci EFA;
- MDS a RAS vytvoří společný orgán tzv. výkonnou radu, která bude prostřednictvím poslanců EFA v Evropském parlamentu prosazovat zájmy historických zemí Moravy a Slezska.
- Výkonná rada , rovněž přes poslance EFA předloží Evropskému parlamentu zdůvodněné požadavky na plné uznání Slezské a Moravské národnosti.
- MDS a RAS zaměří pozornost na rozvíjení spolupráce v pohraničních oblastech moravské a polské části Slezska. Spolupráce bude zasahovat jak do sféry politicko - společenské, tak ekonomické. Za tím účelem si předají seznamy svých zvolených zástupců v obecních a městských zastupitelstvech dotčené části Slezska.
Závěr : MDS vítá zahájení spolupráce s RAS a předpokládá, že bude mít trvalý charakter. V RAS nachází MDS partnera, který je připraven s velkou vehemencí prosazovat své politické cíle, které jsou téměř totožné se základním politickým programem MDS totéž plné uznání práv historických zemí na vlastní samosprávu a jejich zákonný nárok přímé zapojení se do evropských integračních procesů.


Ing. Ivan Dřímal  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]