WWWBoard New Message: Message 29: Na siua hcoom zrobic' S'loonzokoow Niymcami - Gorolsko PropagandaWWWBoard: Message 29


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Wilcox on 06/10/02 at 7:12 PM

Subject:   Na siua hcoom zrobic' S'loonzokoow Niymcami - Gorolsko Propaganda


Message Posted

W czasie spisu powszechnego każdy może powiedzieć, że czuje się na przykład Chińczykiem. Rachmistrz ma obowiązek taką deklarację przyjąć. Wiedzeni propagandowym szumem próbowaliśmy w podopolskich wioskach znaleźć przedstawicieli narodowości śląskiej. Bezskutecznie.
Albo Niemiec, albo Polak

Działacze Ruchu Autono­mii Śląska alarmują, że odbywający się Narodo­wy Spis Powszechny jest fałszowa­ny. Chodzi o punkt trzydziesty trze­ci arkusza spisowego: dotyczy on deklarowanej narodowości. Ruch Autonomii Śląska nawołuje by oso­by, które nie czują się ani Niemca­mi, ani Polakami deklarowały pod­czas spisu narodowość śląską. Wal­czą o to już pięć lat. Bez skutku. Obowiązujące prawo mówi, że nie ma narodowości śląskiej. Jeżeli jed­nak ktoś taką zadeklaruje, rach­mistrz ma obowiązek wpisania tego oświadczenia do druku spisowego. Taka jest zasada.
Kazimierz Teleguj, dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu mówi: - Ankieter może wpisywać do ankiety tylko to, czego dowie się od respondenta. Nikt nikogo nie może przymuszać ani nakłaniać do określonej odpowiedzi, nie może ni­czego sugerować. Narodowość jest jedną z wielu, cech, które występu­ją w spisie. Jeśli w tej dziedzinie będzie wywierana na ludzi jakakol­wiek presja, to cecha ta nie będzie miała takiej wartości poznawczej,
ia1^ inne!
się powszechnym. - Jol się pomy­liła z datą ślubu. Joł liczyła kościel­ny ślub, a nie cywilny. Trzy dni żcch się pomyliła. Co tera będzie? - pyta Genowefa Fila. - Ta, co spisywała, pytała mnie o narodowość. Polska czy niemcka? Podałam polską. Prze­cież mieszkam w Polsce.
- A kim się pani czuje? - pytam. - Niemcem - odpowiada pani Ge­nowefa. Jest bardzo zdziwiona, gdy sugeruję jej narodowość śląską. - Joł je Niemka - podkreśla. Do rozmo­wy włącza się stojąca obok Felicja Zdzuj. - Jak się urodziłam, tutaj były Niemcy. Jestem narodowości niemieckiej. W radiu mówili coś o narodowości śląskiej. Co to za naro­dowość? Tu są Niemcy. Mam po­chodzenie niemieckie. Gdzie tylko pójdziemy, to każdy pozna, że nie jesteśmy Polakami.
Pukam do drzwi sołtysa. Otwie­ra Jerzy Buhl. - Mieszkańcy Naro-ka dzielą się na przybyszów i tych, którzy tu mieszkają z dziada pra­dziada. Stali mieszkańcy to Niem­cy. Przez osiemset lat te tereny na­leżały do Niemiec - sołtys robi mi krótki wykład historii tej ziemi. -My, stali mieszkańcy, czujemy się Niemcami.

Reporter - Gorol  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]