WWWBoard New Message: Message 28: Gorol reporter o narodowos'ci S'loonskijWWWBoard: Message 28


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Wilcox on 06/10/02 at 7:06 PM

Subject:   Gorol reporter o narodowos'ci S'loonskij


Message Posted

RAS kolportuje po opolskich wioskach ulotkę z apelem „Po­wszechnie wiemy już, że rachmi­strzów w miastach i gminach Opo­le, Strzelce Opolskie, Komprachcice poinstruowano, by nie wpisywali narodowości śląskiej. Dlatego ape­lujemy do wszystkich Ślązaków, aby bezwzględnie domagali się wpi­sywania ich narodowości śląskiej, aby wywiad spisowy odbywali w obecności co najmniej jednego świadka".
Wiesław Łagodziński, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego twierdzi, że zarzuty fałszowania spisu muszą być udokumentowane. Póki co takich dowodów nikt nie przedstawił. Z całą pewnością an­kieterzy muszą wpisywać do arku­sza spisowego tylko to, czego do­wiedzą się od ankietera. Nikt niko­go do niczego nie może przymuszać. Dotyczy to również odpowiedzi na pytanie dotyczące deklarowanej na­rodowości.
Czy są wśród nas obywatele na­rodowości śląskiej? To już niedługo się okaże. Rachmistrzowie spisowi, z którymi rozmawiałem, deklarują zgodnie, że nikt i nigdy nie dawał im żadnych wytycznych. Zarzuty działaczy RAS traktują jako wyssa­ne z palca. Postanowiłem to spraw­dzić. Szukając rozwiązania, odwie­dziłem kilka śląskich wiosek.
NAROK: MY SĄ NIEMCY
Liczy około sześciuset miesz­kańców. Dzielą się oni na tych, któ­rzy wyjechali do Niemiec i tych, którzy pozostali na miejscu. W skle­pie, kościele, na ulicy mówi się gwa­rą. Literackiej polszczyzny tu nikt nie używa. Przy ulicy Opolskiej spotykam dwie starsze kobiety. Wyglądają na ślązaczki. Mówią gwarą. Zadaję tylko jedno pytanie. jakiej są narodowości? Mówią o spi-
Pytam o narodowość śląską. Soł­tys zdecydowanie odpowiada: na­rodowości śląskiej nigdy nie było. -Możemy podawać narodowość sło­wiańską, bo wszyscy zamieszkali na tych terenach wywodzimy się z krę­gu Słowian, ale na pewno nie jeste­śmy narodowości śląskiej. Mój oj­ciec urodził się w Niemczech, pra­dziadkowie urodzili się w Niem­czech i żaden z nich nigdy nie mó­wił, że jest narodowości śląskiej. Czuli się zawsze Niemcami. Naro­dowość śląska nie istnieje. W Naro-ku mieszkają albo Polacy, albo Niem­cy.
NIĘWODNIKI:
NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO
Tuż obok przystanku PKS-u stoi dom sołtysa. Sołtys to władza. Kto jak kto, ale on najlepiej wie, czy we wsi mieszkają obywatele narodowo­ści śląskiej. Sołtysa Erwina Marsol-ka nie ma w domu. Jego żona Magda chętnie odpowiada na pytania do­tyczące narodowości.
- W Niewodnikach mieszka sie­demdziesiąt procent Niemców. U mnie była już rachmistrzyni. Poda­łam, że jesteśmy z mężem Niemca­mi. Żadnej narodowości śląskiej tu nie ma. W Niewodnikach zawsze byli Niemcy.
Na przystanku PKS stoi Justy­na. Ma dwadzieścia lat. Od urodze­nia mieszka w Niewodnikach. Stu­diuje na Uniwersytecie Opolskim. Bez zastanowienia odpowiada: na­rodowość niemiecka. Jaką podała rachmistrzowi spisowemu? Oczywi­ście niemiecką. Justyna jest bardzo zdziwiona, gdy pytam ją o narodo­wość śląską.
- Nie ma czegoś takiego - opo­nuje. - Mieszkamy na Śląsku Opol­skim i potocznie mówi się o nas Ślązacy. Jesteśmy Ślązakami naro-
Takie ulotki są kolportowane na opolskich wsiach.
dowości niemieckiej. Ot i cała praw­da
Ulica Odrzańska 2. Mieszka tu Ingarda Pacuła x mężem i synem. -Czy był już u was rachmistrz spi­sowy? Był. - Pytał o narodowość? - Tak. Odpowiedziałam, że jeste­śmy narodowości niemieckiej. Ja, syn i mąż.
Do rozmowy włącza się stojący z boku mąż pani Ingardy, Joachim. Pytam, czy słyszał o narodowości śląskiej, a może sam jest Ślązakiem? Nie ma takiej narodowości. Może w katowickiem - zastanawia się pan Joachim. - Tutaj są albo Niemcy, albo Polacy.
ŻELAZNA:
ZDZIWIENIE SOŁTYSA
Liczy około sześciuset miesz­kańców. Przy ulicy Opolskiej 43 mieszka sołtys Rudolf Mechnik. -Czy był u pana rachmistrz spiso­wy? - pytam. - Tak, był. - Jaką narodowość pan podał? Zdziwiony sołtys odpowiada: - Taką jaka jest, niemiecką.
Ilu mieszkańców Żelaznej dekla­ruje narodowość niemiecką? - Nie pomylę się jak powiem, że siedem­dziesiąt procent to Niemcy - za­pewnia sołtys. Na pytanie o naro­dowość śląską Rudolf Machnik wzrusza ramionami. - Takiej naro­dowości nie ma - twierdzi.
Na przystanku grupa dzieciaków w wieku gimnazjalnym. Czekaj ą na auto­bus. - Skąd jesteście?-pytam. Chórem odpowiadają, że z Niewodniki, Naro-ka, Sławie, Żelaznej. Pytam, czy sły­szeli o spisie powszechnym i gdyby ich pytano o narodowość, jaką by po­dali? Kasia mówi, że jest Niemką, Ju­rek deklaruje narodowość polską, Krzy-siek niemiecką, Karina niemiecką. Nikt nie podaje narodowości śląskiej.
SŁAWICE: MY SĄ EUROPĘ JE
W Sławicach mieszka 650 osób. Sołtysem jest tu Jerzy Buhl. U nie­go też był już rachmistrz spisowy. Pytany o narodowość, nie zastana­wia się ani chwili: niemiecka -Taką podałem podczas spisu. - Czy ist­nieje narodowość śląska? - Nie, ta­kiej narodowości nie ma - stwier­dza.
Przemierzam Sławice. Szukam uporczywie narodu śląskiego. - My są Europeje - mówi pani Jadwiga, lat 80, którą spotykam po drodze. - W Niemcach mówią na nas Po-laczki, tu mówią na nas hanysy. A my są Europeje - powtarza.
Pytam o spis powszechny. -Była u mnie ta od spisywania. Py­tała kim jestem, jaką mam narodo­wość. Odpowiedziałam, że jestem Niemką. To prawda. Urodziłam się w Niemczech, bo przecież tu kie­dyś byli Niemcy.
Do rozmowy włącza się pani Te­resa (nie chce podać nazwiska). - Ja jestem też Niemką. Od urodzenia mieszkam w Sławicach. Moi rodzi­ce urodzili się w Sławicach. Wtedy tu były Niemcy. Dlatego jestem i
czuję się Niemką.
*
Nie znalazłem żadnej osoby de­klarującej narodowość śląską. Wszędzie, gdzie byłem. Narodowy Spis Powszechny przebiega bez in­cydentów. Pozostaje mieć nadzie­ję, że niedługo dowiemy się ilu na Śląsku jest Niemców. Spis to dobra okazja, by zorientować się jak wie­lu obywateli Rzeczpospolitej de­klaruje (mimo wszystko) narodo­wość śląską. Mnie nie udało się ta­kich znaleźć. Może byłem mało dociekliwy?
janusz spsegel


  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]