WWWBoard New Message: Message 27: Ciekawe spotkanie i nowe kouo RAS' we KobiorzeWWWBoard: Message 27


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartlomiej Swiderek on 05/20/02 at 6:54 AM

Subject:   Ciekawe spotkanie i nowe kouo RAS' we Kobiorze


Message Posted

NR 1 MAJ 2002

BIULETYN INFORMACYJNY
TERENOWEGO KOŁA RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA
W KOBIÓRZE

Oddajemy do rąk czytelników pierwszy numer naszego biuletynu. W tym i kolejnych, przedstawiać będziemy historię naszego stowarzyszenia, jego cele statutowe, ważniejsze przedsięwzięcia oraz dorobek RAŚ i jego poszczególnych członków. Mamy nadzieję, że wyjaśnienie krążących wokół
Ruchu mitów i opinii pozwoli lepiej nas zrozumieć i wesprzeć nasze działania.

ZAŁOŻENIE TERENOWEGO KOŁA RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA

Dnia 2 marca 2002 w Gminnym Domu Kultury odbyło się zebranie założycielskie Koła Terenowego RAŚ w Kobiórze. Z ramienia Rady Naczelnej Ruchu Autonomii Śląska w zebraniu uczestniczyli :
Przewodniczący RAŚ - Krzysztof Kluczniok
Przewodniczący Sądu Organizacyjnego RAŚ - Jerzy Gołąbek
Rzecznik Prasowy RAŚ - Jerzy Gorzelik
Kierownik Biura RN RAŚ - Stefania Łabaj
W trakcie zebrania Przewodniczący RAŚ omówił założenia programowe ruchu oraz jego cele i zadania. Z kolei dr Jerzy Gorzelik przedstawił zagadnienia dotyczące autonomii regionów w kontekście historycznym a także zagadnienia dotyczące Związku Ludności Narodowości Śląskiej.
Przedstawiciele Rady Naczelnej wręczyli legitymacje organizacyjne członkom Koła Terenowego RAŚ w Kobiórze. Pod koniec zebrania ukonstytuowały się władze koła :
Zarząd - Przewodniczący : Piotr Kłakus
Sekretarz : Ryszard Mazur
Skarbnik : Herbert Skrzypiec Rzecznik Prasowy : Jerzy Copek Członkowie : Ryszard Cioska, Alfred Trójca
Komisja Rewizyjna - Jan Klaja, Michał Kłakus
Przewodniczący Grupy Młodzieżowej-Piotr Mazurczyk.

KIM JESTEŚMY
Ruch Autonomii Śląska jest reprezentantem wszystkich Ślązaków niezależnie od ich opcji etnicznej, religijnej i językowej.
Nie identyfikuje się z żadną ogólnopolską siłą polityczną.
Nasz ruch ma charakter regionalny. Uważamy, że identyfikowanie się z regionem jest dużo lepszym i wyraźniejszym wyznacznikiem tożsamości niż odwoływanie się do pojęć ogólnopaństwowych często zmieniających się na przestrzeni dziejów.
Do RAŚ może należeć każdy, kto identyfikuje się z wartościami symbolizującymi Śląsk oraz spełnia jeden z poniższych warunków :
· jest potomkiem Ślązaków,
· urodził się na Śląsku,
· mieszka na Śląsku.
Zainteresowani kontaktem z nami mogą go nawiązać poprzez członków naszego koła - pod numerami telefonów 0/ 604 526 733
oraz : 0/ 608 449 463.

NASZ PROGRAM

Autonomia dla Śląska.
Autonomia znaczy to samo co samorządność, tyle że wyższego szczebla. Chodzi nam o to, abyśmy mogli sami decydować o wszystkim co nas dotyczy. Górny Śląsk przez wieki zmieniał przynależność państwową. W różnych okresach czasu znajdował się w granicach Polski, Czech, Austrii, Niemiec. Historia Śląska jest specyficzna i znacznie różni się od historii innych ziem wchodzących w skład państwa polskiego. W swoich dziejach ziemie śląskie posiadały już autonomię, jak chociażby Śląsk Cieszyński w ramach Austro-Węgier, czy też Województwo Śląskie w okresie II Rzeczypospolitej. Ślązacy dobrze sobie z autonomią radzili, co sprawiało że państwa w skład których Śląsk wchodził miały z tego znaczne korzyści. Silny, wszechstronnie rozwinięty Śląsk był podstawą gospodarczą państw do których należał. Dążymy do utworzenia autonomicznego regionu górnośląskiego, który razem z innymi również autonomicznymi regionami jak : Wielkopolska, Małopolska czy Pomorze tworzyć będzie silną Polskę w ramach jednoczącej się Europy. Tylko autonomiczny, zjednoczony z Opolszczyzną Górny Śląsk może być w niedalekiej przyszłości partnerem i konkurentem dla krajów, landów lub kantonów innych państw europejskich.
W potocznym rozumieniu słowo „autonomia” kojarzone jest z „Autonomią Palestyńską”, działaniami irlandzkiej IRA czy też baskijskiej ETA. Powoduje to utożsamianie naszych celów z radykalnymi ruchami separatystycznymi stosującymi przemoc dla oddzielenia się od swoich państw macierzystych. Jest to rozumowanie z gruntu fałszywe i błędne. Ruch Autonomii Śląska działa legalnie i zgodnie z Konstytucją RP oraz polską racją stanu i międzynarodowymi zobowiązaniami państwa polskiego.


Czy Śląsk do Niemiec ?

Posądzanie nas, że dążymy do oderwania Śląska od Polski i przyłączenia go do Niemiec jest totalną bzdurą. Ludzie nam niechętni często i chętnie szermują takim twierdzeniem. Jest to efektem ich niewiedzy i niejednokrotnie złych intencji. Z tak zwanymi „organizacjami ziomkowskimi” w Niemczech nie mamy nic wspólnego a tym bardziej nie korzystamy z ich wsparcia finansowego! Zajmujemy się natomiast problematyką związaną z wyjaśnieniem skomplikowanych historycznych relacji polsko-niemieckich, tak charakterystycznych dla terenów pogranicza do których Górny Śląsk od wieków należy. Te działania są zresztą zbieżne z poczynaniami polskiego rządu, który dąży do możliwie najlepszych stosunków z zachodnim sąsiadem.
Ślązacy przeżyli wiele dramatów w trakcie i po zakończeniu II Wojny Światowej., zarówno ze strony niemieckiej jak i radzieckiej czy też polskiej. Wielu cierpiało i zginęło w czasie przymusowych wysiedleń do Niemiec po zakończeniu wojny, w czasie wywózek do sowieckich kopalń, czy też przebywając w obozach koncentracyjnych: Łambinowice, Świętochłowice-Zgoda, Mysłowice, Jaworzno. Przez lata te tematy były zakazane i nie wolno ich było poruszać. Teraz jest najwyższy czas aby to wyjaśnić. Inną sprawą jest także powszechnie przemilczany wkład niemieckojęzycznych uczonych i twórców w rozwój śląskiej kultury i nauki. Nazwiska poety Josepha von Eichendorffa z Łubowic, noblistów Kurta Adlera z Chorzowa, Otto Sterna z Żor czy Marii Goepert- Mayer z Katowic znane są na całym świecie, lecz śląskie dzieci się o nich nie uczą.

Śląsk dla Ślązaków
Oczywiście, dla tych którzy na Śląsku żyją i chcą coś dla niego zrobić. Nie jest ważne czy mają tu korzenie od wieków, czy się tu urodzili. Ważne, że Śląsk jest lub też stał się ich „małą ojczyzną”.

Dążymy do pełnej integracji mieszkańców Górnego Śląska w celu poprawy warunków życia w tym regionie. W naszym stowarzyszeniu obok Ślązaków „ z dziada - pradziada” wielu jest z rodzin mieszanych i „goroli”. Łączy nas wspólny cel - dobro Śląska i jego mieszkańców! Śląsk jest bogaty między innymi dzięki różnorodności jego mieszkańców. Nie przeszkadza to w kultywowaniu śląskiej tradycji, kultury, języka oraz budowania i doceniania tożsamości regionalnej. Musimy być dumni ze swej śląskości.

Narodowość śląska
Wielu mieszkańców Górnego Śląska poczuwa się do pewnej odrębności i uważa, że różni się od mieszkańców innych regionów Polski. Uważamy, że każdy ma prawo sam się określić co do swej narodowości. Nie ma to nic wspólnego z pojęciem obywatelstwa. Można być Ślązakiem, Niemcem czy Czechem a jednocześnie dobrym obywatelem państwa polskiego. Ruch Autonomii Śląska popiera więc starania tych, którzy chcą uznania przez polskie prawo narodowości śląskiej. Apelujemy zatem do wszystkich tak myślących aby w czasie majowego Narodowego Spisu Powszechnego podawali rachmistrzom śląską narodowość i język. Taka możliwość istnieje po raz pierwszy od niepamiętnych czasów i należy ją wykorzystać. Szerzej na ten temat piszemy na stronie czwartej.

Razem czy osobno ?

Na Śląsku działa wiele organizacji ze słowem „Śląsk” w nazwie. W celu uzyskania korzyści dla naszego regionu winny one ze sobą współdziałać. Dotychczas niestety tak nie było. Ruch Autonomii Śląska podjął się trudnej próby stworzenia porozumienia śląskich organizacji. Temu celowi służył zorganizowany w lutym 2002 w Opolu tzw. „Górnośląski Okrągły Stół”. Zaproszenie do udziału w nim otrzymały kierownictwa Związku Górnośląskiego,


Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Niemców z województwa śląskiego i opolskiego oraz kilka mniejszych stowarzyszeń. W spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób. Od tego czasu prowadzone są dalsze rozmowy w tzw. Grupach problemowych. Tematem spotkań są sprawy edukacji regionalnej, czynniki integrujące Górny Śląsk, tematyka związana z Narodowym Spisem Powszechnym. Rozmowy i dyskusje są prowadzone zmierzając do wypracowania wspólnych stanowisk.
Zawsze będziemy się starali łączyć, a nie dzielić. Dobro i rozwój Śląska jest naszym wspólnym celem.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Na przełomie maja i czerwca przeprowadzony zostanie kolejny Narodowy Spis Powszechny. Jego specyfika polega na tym, że po raz pierwszy od bardzo długiego czasu wprowadzono w nim problematykę dotyczącą narodowości i języka. Na tym tle od jakiegoś czasu toczy się w Polsce zawzięta dyskusja. Władze Ruchu Autonomii Śląska chcąc mieć jasną sytuację w tej kwestii zwróciły się ze stosownymi pismami do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pisma wystosowano na początku marca 2002. Odpowiedzi z obu instytucji nadeszły na początku kwietnia br. na ręce Przewodniczącego RAŚ. W obu pismach stwierdzono odnosząc się do badania narodowości w NSP, że podstawą badania jest metodologiczne uzasadnienie, iż narodowość jest deklaratywną cechą indywidualną każdego człowieka wyrażającą jego związek uczuciowy, kulturowy lub genealogiczny z określonym narodem. Podstawą badania będzie deklaracja osoby spisywanej i rachmistrz spisowy nie ma prawa sugerować ani korygować podanej odpowiedzi.
Odpowiedź na pytanie do jakiej narodowości Pan/Pani się zalicza przewiduje dwie opcje : 1.„polskiej” lub 2. „niepolskiej”

Jeżeli spisywana osoba wskaże odpowiedź nr 2, nie może być zaliczona do zbiorowości deklarującej narodowość polską. Jeżeli w odpowiedziach podane zostaną przynależności do grup etnicznych - co niekiedy dla osoby spisywanej może być tożsame z narodowością- fakt ten zostanie odnotowany. W systemie przetwarzania danych spisowych wszystkie odpowiedzi zostaną zarejestrowane.

Podobne w treści pisma z tych samych instytucji i w tej samej sprawie otrzymali senatorowie Dorota Simonides z Opola i Kazimierz Kutz z Katowic.

W świetle powyższego masz pełne prawo deklarować narodowość śląską, skorzystaj z tej szansy, danej Ci od niepamiętnych czasów.

III. NARODOWOŚĆ

33. Do jakiej narodowości się Pan(i) zalicza ?
(nie należy mylić z przynależnością państwową - czyli obywatelstwem, o które pytaliśmy w pyt. 16)
W przypadku odpowiedzi 2 wpisać nazwę narodowości niepolskiej.

1 polskiej 2 niepolskiej (jakiej?)  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]