WWWBoard New Message: Message 26:WWWBoard: Message 26


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by zorgani-fateh on 04/11/02 at 1:47 PM

Subject:  


Message Posted

In Reply to: Goorny S'loonsk nad wszysko posted by wilox on 02/23/02 at 12:20 PM:

: MOŻE NADSZEDŁ CZAS NA OPOLSKIE PARZENIE HERBATY - PYTAŁ ZEBRANYCH JERZY GORZEUK
: Górny Śląsk ponad wszystko
: Ruch Ąulf ijortl lląska utwonpny został w styczniu 1990 roku przez grupę Ślązaków/ którzy w nowej : rzeczywistości politycznej rozpoczęli walkę o upodmiotowienie Śląska i jego mieszkańców. BAS nawiązuje do bogatej tradycji śląskiej autonomii: zarówno księstw piastowskich, pruskich prowincji Schlesien i Oberschlesien, Śląska austriackiego jak i przedwojennego województwa śląskiego w li RP. Opowiada się za Europą zjednoczoną, Europą stu flag, w której znikną państwa narodowe, większość komf^tencji przekazując historytztym regionom. Będzie to Europa ludów: Ślązaków, Morawian, Szkotów, Bretończyków, Basków ifd., a więc Europą wracająca do swych korzeni.
: Zebrani na Wydziale Teologicz­nym UO działacze stwierdzili, że jedność Śląska to tylko kwestia czasu.
: l sobotnim spotkaniu zorgani-' zowany przez Ruch Autono­mii Śląska, zatytułowanym górnośląski okrągły stół, uczestni­czyli między innymi przedstawicie­le Związku Górnośląskiego, Towa­rzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców - DFKL i Sali Silesia Chrześcijańska Korporacja Akade­micka MN.
: Dyskusje poprzedziły krótkie re­feraty. Jerzy Gorzelik, członek za­rządu RAS, wytykał brak promo­cji kultury Ślązaków.
: - Śląskość sprowadzono do lu­dowości o cepeliowskim posmaku określając mianem prowincji wszystko, co poza Warszawą -stwierdził. - A niejeden stóg można by usypać ze słomy, która wystaje z butów warszawskich elit.
: Gorzelik zapewniał, że mimo sprzeciwu Warszawy dojdzie, do zjednoczenia.
: - Swego czasu korona brytyjska była silnym mocarstwem, a jednak
: trzynaście stanów się oderwało -mówił. - Może czas na opolskie pa­rzenie herbaty? - kontynuował. -Trzeba mówić wspólnym głosem. Do tego potrzebna jest nam odręb­na siła polityczna - własny parla­ment. Powinno nam dzisiaj towa­rzyszyć hasło: Górny Śląsk ponad wszystko.
: - Niemcy i Polacy podpuścili nas, żebyśmy się prali - wtórował mu jeden z zebranych, Leon Swa-czyna. - Teraz chcemy, żeby od­dali nam nadaną dobrowolnie, a nie wywalczoną, autonomię sprzed wojny.
: - Śląsk powinien być jednością w historycznych granicach z histo­ryczną stolicą w Opolu - mówił Krzysztof Kluczniok, przewodni­czący RAS. - Zastanawiam się, kto
: Kim są? Czego chcą?
:
: i jak zmanipulował społecznością tak, że powstały dwa województwa.
: Hubert Beier, przedstawiciel TSKN - DFK, zapewniał, że jeśli Mniejszo­ści uda się po wyborach samorządo­wych mieć w Sejmiku tak silne jak obecnie przedstawicielstwo, to będzie optował za silną współpracą z sąsia­dami.
: - Opolszczyzna współpracuje z tak odległymi miejscami, jak krań­ce Włoch - dowodził. -"Brak nam na­tomiast silnych związków z sąsied­nim województwem, bo prowadzone są działania, by do nich nie dopuścić.
: Uczestnicy^potkania stwierdzili, że szansą Śląska jest jednocząca się Europa, która powinna przyjąć for­mułę Europy regionów.
: Katarzyna KOWNACKA, Mirosław OLSZEWSKI
: WYDARZENIA
:
: [górnośląski okrągły stół  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]