WWWBoard New Message: Message 20: S'loonzoki Inkszyh nacjoowWWWBoard: Message 20


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by wilox on 02/23/02 at 12:22 PM

Subject:   S'loonzoki Inkszyh nacjoow


Message Posted

Ślązacy różnych narodowości
Spis ludności to pierwsza okazja, kiedy bę­dę mógł w rubryce narodowość wpisać: ślą­ska - mówił w sobotę Jerzy Gorzelik z Ru­chu Autonomii Śląska podczas Górnośląskie­go Okrągłego Stołu w Opolu.
RAS, widzący Górny Śląsk samostano-wiący o swych najważniejszych spra­wach, do rozmów zaprosił Związek Gór­nośląski, który z kolei bazuje na etosie i tradycji tej ziemi, oraz związaną ze swą małą ojczyzną Mniejszość Niemiecką.
Organizacje te spotkały się pierwszy raz. Łączy je jedno: chcą, żeby dobrze żyło się ludziom na Śląsku, by mogli kul­tywować stare dobre tradycje. -1 o tym, co nas łączy, mówmy - z góry postulo­wał Jerzy Śmiałek, prezes Związku Gór­nośląskiego.
Największą dyskusje wywołał plano­wany spis ludności. Przewodnicząca To­warzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Lidia Burdzik przy­znała, że Mniejszość Niemiecka postu­luje, by wykreślić z ankiet rubrykę: na­rodowość. - Nie wszyscy będą mogli po­dać prawdę i napisać niemiecka, wynik więc będzie sfałszowany - wyjaśniała.
Zapytana dlaczego, odparła: - Bo się boją. Nie chcą być wytykani.
Poparła ją prowadząca dyskusję prof. Joanna Rostropowicz (MN) z Uniwersy­tetu Opolskiego, która stwierdziła, że
osoby deklarujące, iż są Niemcami, wy­tyka się palcami, nie przyznaje nagród, nie mogą też awansować.
Opolanin Stanisław Skakuj z ZG z ko­lei przekonywał, że spis jest okazją, aby zdeklarować zgodnie z sumieniem, ja­kiej kto jest narodowości i nie widzi po­wodów, by ktoś miał się czegoś wsty­dzić. - Ten nagły strach przed zamani­festowaniem narodowości stwarza nam dyskomfort dyskusji. Przecież państwo polskie nie jest nikomu wrogie - pod­kreślał.
Jeszcze dalej poszedł Jerzy Gorzelik z RAS: - Pierwszy raz będę mógł w ru­bryce narodowość wpisać: śląska i za­chęcam do tego tylko tych, którzy tak czują.
Popierał go Hubert Beier z MN, opol­ski radny wojewódzki, deklarujący współpracę niektórych kół mniejszości z RAS.
Krytykowano reformę administracyj­ną kraju, ale nie tylko podział, który przedzielił historyczny Górny Śląsk.
- Poza tym opolskie jest nowotworem. To województwo nie jest w stanie kon­kurować z wielkimi regionami Europy
- mówił Gorzelik. Ripostował Bruno Kosak, opolski radny wojewódzki z MN: - Współdziałajmy w ramach tych dwóch województw - prosił.
joanna pszon


  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]