WWWBoard New Message: Message 2: PROGRAM RAS'WWWBoard: Message 2


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartek Swiderek on 11/02/01 at 11:01 PM

Subject:   PROGRAM RAS'


Message Posted

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
RUCHU AUTONOMII ŚLĄSKA


Ruch Autonomii Śląska, Plac Wolności 7, 44-200 RYBNIK, tel/fax: (032) 4237 822
http://www.raslaska.org; e-mail: biuro.ras@raslaska.org

W OBRONIE PRAW GÓRNEGO ŚLĄSKA


Rok 1989, przełomowy dla państwa polskiego, mieszkańcom Śląska nie przyniósł oczekiwanych zmian. W kolejnych parlamentach wybieranych przez obywateli niepodległej Rzeczypospolitej głos naszego regionu nie był dość głośny i stanowczy, by wymóc na władzach centralnych w Warszawie zmianę nastawienia do tej ziemi i jej mieszkańców. Górny Śląsk nadal traktowany jest więc jak kolonia, a prawa ludzi, którzy powinni być tu gospodarzami, nie są respektowane. Co więcej, wśród politycznych elit coraz częściej pojawiają się głosy, że nasz region jest dla Polski tylko ciężarem, utrudniającym integrację z Unią Europejską.

Naszą odpowiedzią na centralizm i arogancję administracji centralnej jest


żądanie autonomii !


Autonomia jest rozwiązaniem sprawdzonym zarówno w warunkach polskich jak i w wielu innych krajach Europy i świata. Dużą polityczną, kulturalną i gospodarczą niezależność posiadają niemieckie landy, szwajcarskie kantony czy amerykańskie stany. Niezależność ta nie stanowi przy tym żadnego zagrożenia dla integralności tych państw. Nasza koncepcja autonomicznego Śląska, jako podmiotu jednoczącej się Europy regionów jest zakorzeniona w tradycji, a zarazem nowoczesna, korzystna dla całego kraju, a przede wszystkim dla samego Śląska.

Program Ruchu Autonomii Śląska to więc konkretna wizja przyszłości naszego regionu i nas samych - wizja opierająca się na sprawdzonych i godnych naśladowania wzorcach.

I. Miejsce RAŚ pośród partii i stowarzyszeń na Śląsku

Ruch Autonomii Śląska to organizacja społeczno-polityczna, która opowiada się za pełną współpracą wszystkich regionalnych stowarzyszeń na rzecz rozwoju samorządności, a także organizacji samorządu gospodarczego, terytorialnego, zawodowego i innych działających na Śląsku i na rzecz Śląska.

Celem Ruchu Autonomii Śląska jest:
rozbudzenie i ugruntowanie śląskiej tożsamości narodowej bądź regionalnej wśród mieszkańców Śląska
odrodzenie i promocja kultury śląskiej oraz śląskiego środowiska twórczego
propagowanie wiedzy o Śląsku
inicjowanie i utrzymywanie kontaktów ze Ślązakami niezależnie od ich aktualnego miejsca zamieszkania
ochrona praw mieszkańców Śląska
uzyskanie przez Śląsk pełnej autonomii politycznej, gospodarczej i kulturowej

Ruch Autonomii Śląska nawiązuje do bogatej tradycji śląskiej autonomii: zarówno księstw piastowskich, pruskich prowincji Schlesien i Oberschlesien, Śląska austriackiego jak i przedwojennego Województwa Śląskiego w II RP: Śląsk to dla nas całość i ciągłość historyczna, stanowiąca wspólnotę kulturową, będącą wspólnym dziedzictwem tak Dolno- jak i Górnoślązaków; Za główny cel RAŚ stawia sobie utworzenie dwu autonomicznych regionów w historycznych granicach: dolno- i górnośląskiego, które łączy wielowiekowa więź dziejowa i wspólne tradycje.
Działalność kulturalna Ruchu dotyczy całego Śląska, podczas gdy swą działalność polityczną ograniczamy do Śląska Górnego.

Stosunek RAŚ do śląskości sprowadza się do pięciu głównych postulatów:
utrzymanie wielokulturowości regionu
rozbudzanie śląskiej tożsamości narodowej wśród tych, którzy uważają się wyłącznie za Ślązaków, bądź Górnoślązaków
rozbudzanie tożsamości regionalnej wśród Ślązaków przyznających się do narodowości niemieckiej lub polskiej
obrona praw zamieszkujących Śląsk mniejszości narodowych i etnicznych
wspieranie współpracy wszystkich mieszkańców Śląska


Podstawowe założenia autonomii Śląska

Autonomia to zasada, która pozwala jednostkom i wspólnotom samodzielnie rozwiązywać swe problemy, gospodarować owocami swej pracy i poszukiwać własnych dróg rozwoju. Zdaniem Ruchu Autonomii Śląska, autonomia terytorialna powinna uwzględniać lokalne uwarunkowania, każdy region winien mieć tyle autonomii, ile naprawdę chce. Podane poniżej założenia autonomii politycznej, której filarami powinny być takie atrybuty jak regionalny parlament, rząd, skarb, polityka gospodarcza czy współpraca międzynarodowa, dotyczą Górnego Śląska, a więc obszaru politycznej aktywności RAŚ.

Podstawowe filary politycznej autonomii Górnego Śląska:
REGIONALNY PARLAMENT GÓRNOŚLĄSKI - powinien być ciałem jednoizbowym, wybieranym w wyborach powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich, systemem większościowym; Parlament ze swego składu wybiera rząd, na czele którego staje premier
PREZYDENT - wybierany w wyborach powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich. Czuwa nad funkcjonowaniem struktur autonomicznych, zapewnia ich koordynację, reprezentuje władze regionalne w kontaktach z najwyższymi organami RP.
SKARB REGIONALNY - jego status szczegółowo ureguluje Górnośląska Konstytucyjna Ustawa Skarbowa. Do kompetencji Skarbu należeć będzie polityka finansowa w regionie, prowadzona przede wszystkim poprzez ustalanie i pobór podatków i opłat przypadających na teren Górnego Śląska. W ramach polityki finansowej Skarb Górnośląski będzie zarządzał dochodami z podatków i opłat pobieranych w regionie, w kwocie nie mniejszej niż 60%
KONSTYTUCJA REGIONALNA - winna zostać przyjęta przez Regionalny Parlament Górnośląski. Konstytucja jako gwarant prawomocności autonomii regulować będzie podstawowe zasady funkcjonowania regionu, m.in. określi kompetencje poszczególnych organów regionalnych, itd.

1. Regionalny system źródeł prawa:
Konstytucja górnośląska jako źródło obowiązującego na obszarze regionu prawa nie będzie mogła być sprzeczna z konstytucją RP i nadrzędnymi zasadami prawnymi Wspólnoty Europejskiej. Zmian postanowień Konstytucji będzie mógł dokonywać Regionalny Parlament Górnośląski na zasadach w niej określonych (w tym na wniosek najwyższych władz RP).
Obok Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa na Górnym Śląsku będą także ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej także unijne akty prawne. W zakresie ich obowiązywania ustawy górnośląskie nie mogą być sprzeczne z ustawami ogólnopaństwowymi oraz Konstytucją Górnośląską i RP. Ustawy ogólnopolskie w zakresie ich obowiązywania na Górnym Śląsku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Konstytucji Górnośląskiej.
Ustawy tak ogólnopolskie jak i górnośląskie w zakresie uregulowanym Górnośląską Konstytucyjną Ustawą Skarbową muszą być zgodne z powyższą ustawą, której zapisy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Konstytucji Górnośląskiej. Konstytucja regionalna za konstytucją RP określi sprawy wyjęte spod jurysdykcji śląskiej.

Ustrój administracyjny regionu
Górny Śląsk dzielić się będzie na powiaty i gminy. W ramach powiatów wyróżni się powiaty ziemskie i miejskie (tzw. „miasta wydzielone”, liczące powyżej 100 000 mieszkańców). W skład powiatu ziemskiego wchodzić będą gminy; powiaty miejskie także mogą składać się z gmin.
Władzę ustawodawczą w regionie sprawuje Regionalny Parlament Górnośląski , zaś władzę wykonawczą stanowi rząd i Prezydent.
W powiecie organem uchwałodawczym jest rada powiatowa zaś wykonawczym zarząd powiatowy ze starostą; w powiecie miejskim władza uchwałodawcza należy do rady miejskiej, a wykonawcza do zarządu miejskiego z prezydentem na czele (w gminach wchodzących w skład powiatów miejskich odpowiednio rada gminy oraz zarząd i wójt)
W gminie władza uchwałodawcza należy do rady gminy zaś wykonawcza do zarządu gminy z wójtem
W miastach nie będących powiatami władza uchwałodawcza należy do rady miejskiej, a wykonawcza do zarządu miasta i burmistrza


Pozycja Górnego Śląska w Polsce

Autonomiczny Śląsk nie narusza porządku prawnego RP ani ładu europejskiego, stwarzając jednocześnie możliwość zaistnienia w regionalnych strukturach europejskich. Autonomia Górnego Śląska wyhamuje kolonialną politykę uprawianą w stosunku do regionu jak i jego mieszkańców przez kolejnych włodarzy z odległej Warszawy. Autonomia to możliwość konsekwentnego działania na rzecz i w interesie Śląska, rozumianym jako interes wszystkich mieszkańców śląskiej ziemi. Uzyskanie przez Śląsk autonomii musi wiązać się z reformą ustrojową kraju, taką która uwzględni regionalne odrębności i wynikające z nich tożsamości poszczególnych grup regionalnych, etnicznych bądź narodowych, a także aspiracje tych grup do konkretnych form politycznej autonomii. Ruch Autonomii Śląska prezentuje przejrzystą i sensowną wizję modelu ustrojowego kraju, który winien być państwem dalece zdecentralizowanym i na wzór wielu demokracji europejskich określany mianem „państwa regionalnego”.

USTRÓJ POLSKI - Polska powinna naszym zdaniem składać się z autonomicznych regionów o różnym stopniu autonomii w zależności od lokalnych dążeń, potrzeb oraz możliwości. Senat RP musi zostać przekształcony w izbę reprezentantów regionów, których liczba winna być proporcjonalna do liczby mieszkańców poszczególnych regionów. Decentralizacja życia politycznego Polski znacznie poprawi jakość i demokratyczny charakter życia społecznego, co też wpłynie na pobudzenie oddolnych inicjatyw społecznych.
ŻYCIE GOSPODARCZE - W pełni autonomiczny Śląsk powinien być gospodarczym partnerem innych regionów oraz władz centralnych, nie zaś ich sługą i beneficjentem „polityki regionalnej” władz centralnych polegającej na przekazywaniu regionom subwencji i dotacji, z kwot wypracowanych w regionach. Niech wzorcem do obliczania należnych Górnemu Śląskowi dochodów będzie poniższe zestawienie:
minimum 60% uzyskiwanych w regionie dochodów pozostaje w gestii Skarbu Górnośląskiego
reszta dochodów może być rozdzielana wg wzoru:
60% przekazywane na potrzeby centralne
40% przekazywane bezpośrednio do regionów uboższych
Jak wynika z powyższego zestawienia, Ruch Autonomii Śląska opowiada się za zdecentralizowaną polityką finansową, ograniczając rolę władz centralnych w zarządzaniu finansami publicznymi do niezbędnego minimum
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE - od chwili swego powstania RAŚ domaga się poszanowania praw zamieszkujących Śląsk mniejszości narodowych, etnicznych oraz językowych. Wielojęzyczność, na obszarach, na których zamieszkują zwarte grup mniejszościowe nie powinna być traktowana jako dobrodziejstwo władz państwowych, ale jako standard w polityce mniejszościowej. Domagamy się realizacji przez Polskę wszystkich podpisanych przez władze umów i traktatów dotyczących kwestii poszanowania praw grup mniejszościowych.
ARMIA - opowiadamy się za armią zawodową, nie za wojskiem z poboru. Takie rozwiązanie przyczyni się nie tylko do podniesienia profesjonalizmu wojska, ale również do zaoszczędzenia kwot przeznaczanych obecnie na utrzymanie przestarzałej, przez co kosztownej, armii.


IV. Śląsk w Europie

Ruch Autonomii Śląska opowiada się za Europą zjednoczoną, Europą stu flag, w której znikną państwa narodowe, większość kompetencji przekazując historycznym regionom. Będzie to Europa ludów: Ślązaków, Morawian, Łużyczan, Szkotów, Bretończyków, Basków, etc., a więc Europa wracająca do swych korzeni. RAŚ już działa na rzecz takiej Europy, utrzymując rozległe kontakty zagraniczne, uczestnicząc w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach.

Podstawowe założenia funkcjonowania Śląska w zjednoczonej Europie:
Wykorzystując szerokie uprawnienia autonomiczne, Górny Śląsk prowadzi politykę współpracy kulturalnej, gospodarczej, itp. z zagranicą. Śląsk sam inicjuje oraz rozwija współpracę z innymi regionami Europy, szczególnie z sąsiednimi Morawami.
Wymianie handlowej, gospodarczej czy kulturalnej między Śląskiem a innymi regionami europejskimi powinno służyć tworzenie własnych placówek gospodarczych, handlowych, informacyjnych, itd. zagranicą
Rozszerzenie Unii Europejskiej - ponieważ Śląsk zawsze należał do europejskiego kręgu kulturowego, Ruch Autonomii Śląska opowiada się za wejściem Polski, a co za tym idzie Śląska do UE. W rozszerzeniu wspólnoty europejskiej RAŚ widzi szansę dla śląskich przedsiębiorców, którzy mogą okazać się konkurencyjni na rynkach europejskich; stopniowe znoszenie barier celnych z pewnością pozytywnie wpłynie na poziom życia Ślązaków.
Uwzględniając obowiązujący na Górnym Śląsku system źródeł prawa, podstawowe założenia śląskiej polityki współpracy z zagranicą nie mogą być sprzeczne z priorytetami polityki zagranicznej RP.


Regionalistyczna koncepcja jedności europejskiej - koncepcja „Europy 100 Flag”

Będąc częścią europejskiej rodziny partii i ruchów regionalistycznych i autonomistycznych Ruch Autonomii Śląska opowiada się za Europą regionów, według koncepcji „Europy 100 Flag” bretońskiego działacza narodowego Yanna Fouere. Tylko taka Europa, która jest w stanie uznać regionalne odrębności i tożsamości poszczególnych grup regionalnych, etnicznych, językowych i narodowościowych zasługuje na miano prawdziwej wspólnoty europejskiej. Każdy pojedynczy człowiek, tworzący większe wspólnoty powinien decydować o swojej przyszłości i przynależności do określonej grupy - ze sług zbiurokratyzowanych struktur państwowych, Europejczycy, w tym Ślązacy, powinni zmienić się w beneficjentów demokratycznych uregulowań prawnych ustanawiających prymat jednostki nad określoną strukturą administracyjną. Ruch Autonomii Śląska konsekwentnie więc sprzeciwia się zarówno koncepcji europejskiego superpaństwa jak i wspólnocie państw narodowych, które nie respektują uwarunkowań regionalnych.
Reasumując, „Europa 100 Flag” to federacja regionów (małych narodów), kultywujących swą tradycję, kulturę, strzegących swej odrębności. Tak zorganizowana Europa sprowadza się do motta wielu ugrupowań regionalistycznych, które brzmi: „Jedność tak - jednolitość nie”.


V. Założenia polityki gospodarczej

Ruch Autonomii Śląska opowiada się za wolnością w życiu gospodarczym, opartym na zasadach wolnego rynku, którego podstawy stanowić powinna wolna konkurencja oraz przejrzyste regulacje prawne. RAŚ konsekwentnie opowiada się za zmniejszeniem roli państwa w życiu gospodarczym, które nie powinno tworzyć barier uniemożliwiających bądź utrudniających swobodny przepływ kapitału, a jedynie stać na straży uczciwości i praworządności systemu gospodarczego.

WOLNOŚĆ GOSPODARCZA - opowiadamy się za likwidacją nadmiernych barier administracyjnych przy podejmowaniu działalności gospodarczej. Sprzeciwiamy się koncesjom i zezwoleniom wydawanym przedsiębiorcom na podstawie uznaniowości organów administracyjnych. Za niebezpieczne dla konkurencji gospodarczej uważamy powstawanie monopoli, które zaprzeczają zasadom gospodarki wolnorynkowej. Uważamy, że w zakresie swych kompetencji państwo powinno tworzyć instrumenty prawne chroniące obrót przed nieuczciwą konkurencją.
PRYWATYZACJA - powinna objąć majątek państwowy, charakteryzujący się dużo mniejszą efektywnością niż własność prywatna. Zarówno prywatyzacja jak i reprywatyzacja powinna odbywać się z uwzględnieniem interesów gospodarczych mieszkańców Górnego Śląska
RESTRUKTURYZACJA PRZEMYSŁU - uważamy, że konieczna jest rzeczywista przebudowa gospodarcza Górnego Śląska. Odejście od zbyt rozbudowanego przemysłu ciężkiego powinno odbywać się poprzez ograniczanie jego udziału w strukturze dochodów oraz nakładów na rzecz innych gałęzi gospodarki (np. usług). Poprzez system podatkowy (ustalony w Górnośląskiej Konstytucyjnej Ustawie Skarbowej) należy przyciągnąć inwestorów śląskich, polskich i zagranicznych. Wzrost gospodarczy Górnego Śląska powinien być również stymulowany poprzez system preferencji dla inwestorów tworzących miejsca pracy w branżach innych niż przemysł ciężki.
WALKA Z FISKALIZMEM - opowiadamy się za uproszczeniem systemu podatkowego, m.in. przez wprowadzenie tzw. „podatku liniowego”. Skarb Regionalny powinien posiadać uprawnienia w zakresie polityki fiskalnej, zagwarantowane w Górnośląskiej Konstytucyjnej Ustawie Skarbowej.
(patrz par.II pkt 3)
TRANSPORT - uważamy, że szansą dla rozwoju regionu jest jego dogodne położenie, mogące przynieść korzyści z rozwoju infrastruktury transportowej
transport drogowy - w dużej mierze powinien opierać się na osi autostrad północ-południe oraz wschód -zachód o charakterze obwodnicy dla ruchu tranzytowego, a także przebiegającej przez środek GOP trasy szybkiego ruchu, tzw. „Trasy Średnicowej”, usprawniającej ruch między poszczególnymi miastami GOP; rozbudowana powinna zostać również droga nr 4 od Gliwic do Bytomia, gdzie łączyłaby się z trasą łączącą Piekary Śląskie z Katowicami; opowiadamy się za zakazem wjazdu ciężarówek w ruchu tranzytowym do centrów miast GOP, Opola i tych, które posiadają obwodnice; w oparciu o sprawdzone rozwiązania miast europejskich należy rozważyć możliwość stworzenia tzw. systemu P+R (Park & Ride).
komunikacja miejska - należy rozwijać nowe i eksploatować istniejące już linie tramwajowe, jako bardziej ekologiczny środek komunikacji miejskiej; opowiadamy się za tworzeniem prywatnych, obok istniejących już komunalnych, linii komunikacji miejskiej
transport kolejowy - może stanowić szansę dla rozwoju Górnego Śląska m.in. w związku z planowanym uruchomieniem linii szybkich ekspresów z Europy zachodniej w kierunku Ukrainy. Ruch Autonomii Śląska opowiada się za odtworzeniem Śląskiej DOKP, a także za dopuszczeniem do działalności przewoźników prywatnych, mogących m.in. obsługiwać połączenia Katowic z Ostrawą, Głubczyc z Karniowem, Raciborza z Opawą (w obydwu przypadkach po konserwacji linii), czy Nysy z Jesenikiem. Opowiadamy się również przeciwko likwidacji lokalnych połączeń kolejowych, rzekomo z powodu ich niskiej opłacalności
ROLNICTWO - zdaniem Ruchu Autonomii Śląska gospodarstwa rolne powinny być rozwojowe, tzn. nastawione na produkcję nie tylko na własne potrzeby - dla takich mogą być przyznawane kredyty preferencyjne; opowiadamy się za likwidacją zbędnych pośredników na linii producent-konsument, a także wspieraniem tzw. gospodarstw szerszego typu. Korzystając z doświadczeń legislacyjnych państw zachodnioeuropejskich opowiadamy się za możliwością tworzenia nowego rodzaju spółek rolnych wg wzoru ustawodawstwa francuskiego
TURYSTYKA - zdaniem Ruchu Autonomii Śląska tworzenie zaplecza turystycznego, w postaci tak ekskluzywnych hoteli jak i placówek nastawionych na obsługę masowego ruchu turystycznego powinno stanowić jeden z priorytetów polityki promocji Górnego Śląska; rozwój ruchu turystycznego w regionie powinien opierać się na trzech zasadniczych filarach, które tworzą:
turystyka wypoczynkowa - obejmująca głównie obszary Beskidów oraz Gór Opawskich, a także jezior: otmuchowskiego oaz turawskiego
turystyka miejska - wykorzystująca walory historycznych miast górnośląskich, m.in. Opola, Raciborza, Nysy, Cieszyna, Bielska, a także zabytków kultury przemysłowej
turystyka pątnicza - dotycząca głównych sanktuariów górnośląskich na Górze Św. Anny oraz Piekarach Śląskich, a także mniejszych ośrodków religijnych
Promocją turystyczną powinny zająć się na szczeblu lokalnym gminne oraz powiatowe biura informacji turystycznej, zaś na szczeblu regionalnym Regionalne Biuro Promocji Turystyki

VI. Sądownictwo oraz zapobieganie przestępczości

Ruch Autonomii Śląska przywiązując ogromną wagę do zasady trójpodziału władzy, posiada także własną koncepcję ustroju sądownictwa oraz funkcjonowania organów ścigania, tak na szczeblu ogólnopaństwowym jak i regionalnym. Funkcjonowanie, obok sądów powszechnych, specjalnych sądów górnośląskich orzekających w zakresie prawa miejscowego, ma być pochodną autonomii regionalnej, a więc możliwości stanowienia lokalnego prawa w randze ustawy.

SĄDOWNICTWO POWSZECHNE - powinno być zorganizowane na jednolitych zasadach na terenie całego kraju i składać się z sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. RAŚ opowiada się także za utworzeniem sądów grodzkich do rozpatrywania spraw mniejszej wagi.
SPECJALNE SĄDY GÓRNOŚLĄSKIE:
GÓRNOŚLĄSKI SĄD KONSTYTUCYJNY - orzekający o zgodności z Konstytucją Regionalną aktów ustawowych oraz o zgodności z konstytucją regionu lub aktami ustawowymi obowiązującymi na Górnym Śląsku innych aktów normatywnych; o zgodności konstytucji regionalnych, ustaw ogólnopolskich z konstytucją RP jak i o zgodności z konstytucją RP lub aktami ustawowymi ogólnopolskimi innych aktów normatywnych ogólnopolskich orzekać będzie Trybunał Konstytucyjny
GÓRNOŚLĄSKI SĄD ADMINISTRACYJNY - sprawujący wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę wykonywania administracji regionalnej, na zasadach określonych w specjalnej ustawie.
POLICJA - jej ustrój powinien odpowiadać zdecentralizowanemu charakterowi państwa. Obok policji państwowej, zdaniem RAŚ powinna funkcjonować policja regionalna oraz municypalna (w miastach wydzielonych).
POLICJA PAŃSTWOWA - powinna zajmować się najważniejszymi sprawami, o charakterze ponadregionalnym
POLICJA GÓRNOŚLĄSKA - w zakresie swego działania powinna podlegać rządowi regionalnemu i zajmować się sprawami o charakterze regionalnym. Policja Górnośląska, której ustrój określi ustawa regionalna, powinna podlegać policji państwowej, z tym, że w zakresie czynności operacyjnych przewidywane jest domniemanie właściwości dla policji regionalnej
POLICJA MUNICYPALNA (tworzona w miastach wydzielonych w miejsce straży miejskich) - podlegać będzie Prezydentowi i Zarządowi Miasta, zaś w zakresie swego działania będzie podrzędna tak wobec policji państwowej jak i policji śląskiej.

Zdaniem Ruchu Autonomii Śląska finansowanie tak policji regionalnej jak i municypalnej powinno odbywać się z budżetu organów samorządowych, przy uwzględnieniu możliwości dotacji z budżetu państwa. Policja państwowa powinna być finansowana z budżetu centralnego, przy uwzględnieniu możliwości dotacji z budżetu organów samorządowych.


VII. Stosunki z kościołami

Mając na uwadze przywiązanie Ślązaków do tradycyjnych wartości, przede wszystkim religii, pełniącej ważną rolę w życiu naszej społeczności, Ruch Autonomii Śląska opowiada się za pełną wolnością wyznania i uprawiania działalności religijnej przez wszystkie kościoły i związki wyznaniowe. Dostrzegając pozytywny wpływ kościoła na kształtowanie się śląskiej tożsamości na przestrzeni wieków, uważamy, że w działalności duszpasterskiej może następować niezbędne przenikanie działań formacji kościelnych i kulturowych, w celu rozbudzenia i pielęgnowania tradycyjnych wartości śląskich, przede wszystkim tych, związanych z życiem regionalnego kościoła.
Zdaniem RAŚ we współistnieniu państwa i kościoła powinna obowiązywać zasada równości wyznań oraz przyjaznego rozdziału władz kościelnych od administracji państwowej i regionalnej. Wielką szansę dla rozwoju naszego regionu widzimy we współpracy władz sakralnych i administracji świeckiej, szczególnie w aspekcie wpływu kościoła na pozytywne kształtowanie postaw moralnych wśród Górnoślązaków.


VIII. Edukacja

Ruch Autonomii Śląska opowiada się za dostosowaniem systemu szkolnictwa do regionalnych potrzeb, w jak najszerszym aspekcie uwzględniającym tożsamość regionalną i etniczną mieszkańców Górnego Śląska. System nauczania na poziomie podstawowym, gimnazjalnym oraz średnim powinien uwzględniać program edukacji regionalnej, obejmującej m.in. takie zagadnienia jak lokalna i regionalna historia, język, obyczaje i tradycje. Szkolnictwo na poziomie zawodowym powinno być podatne na aktualne zapotrzebowania rynku pracy m.in. poprzez włączenie do opracowywania programu nauczania oraz jego finansowania przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem absolwentów tych szkół. Szkolnictwo publiczne, finansowane z budżetów samorządowych, podobnie jak i niepubliczne, korzystające z własnych źródeł utrzymania, powinno mieć znaczny wpływ na kształtowanie programów nauczania w zakresie wykraczającym poza niezbędne minimum programowe ustalane przez Ministerstwo Edukacji. Organem sprawującym kontrolę nad oświatą w regionie będzie Górnośląskie Kuratorium Oświaty, łączące cechy organu centralnego, w zakresie realizowania ministerialnego programu nauczania i regionalnego, w zakresie programu uwzględniającego edukację regionalną, ustalanego przez władze wojewódzkie (wydział edukacji rządu regionalnego razem z Górnośląskim Kuratorium Oświaty). Górnośląskie Kuratorium Oświaty zajmowałoby się również opiniowaniem i kontrolą programów edukacji lokalnej ustalanych przez władze samorządowe na szczeblu powiatów.


Ekologia

Zdaniem Ruchu Autonomii Śląska integralnym elementem programu edukacji regionalnej powinna stać się edukacja ekologiczna, obejmująca m.in. nauczanie o naturalnych i czystych źródłach energii, sposobach utylizacji odpadów, a także kształtująca w młodzieży poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Postawy ekologiczne to naszym zdaniem nie tylko świadomość, ale także konkretne działania tak jednostek jak i władz lokalnych, regionalnych oraz państwowych. RAŚ postuluje:
jak najszersze wykorzystanie potencjału energii naturalnej, w żadnym przypadku nie stanowiącej zagrożenia dla człowieka i jego środowiska
ograniczenie do niezbędnego minimum ruchu kołowego w miastach, poprzez tworzenie systemu P+R (Park&Ride), wykorzystanie „czystych” środków komunikacji publicznej, a także wprowadzenie zakazu tranzytu przez centra wielkich miast
dbałość o środowisko naturalne przy nowych inwestycjach
powiększanie obszarów zielonych, rekultywację terenów zdegradowanych m.in. poprzez ich zalesianie, ograniczenie szkodliwych wyziewów m.in. poprzez zakładanie urządzeń filtrujących, stały monitoring
bezwzględną ochronę obszarów zielonych i stopniowe poszerzanie granic „obszarów chronionych”
Istniejące programy naprawy środowiska naturalnego nie mogą nie uwzględniać możliwości finansowych władz samorządowych. Stosowana w świecie praktyka polegająca na tym, że zdegradowane środowisko odbudowują ci, którzy je zniszczyli, daje naszym zdaniem prawo do upomnienia się o środki z budżetu centralnego na realizację programów ekologicznych. Będziemy sprzeciwiać się traktowaniu obszarów chronionych w sposób czysto instrumentalny, jak miało to miejsce chociażby przy budowie autostrady na obszarze Parku Krajobrazowego na Górze Świętej Anny.


Symbolika śląska

Nieodzownym elementem śląskiej tożsamości są symbole, które świadczą o poczuciu więzów społeczności śląskiej, a także o spuściźnie mieszkańców naszego regionu. Symbolika śląska, tak dolno jak i górnośląska, jest dla nas nieodzowną częścią zmagań o polityczną autonomię, jak również wyznacznikiem tego, co rozumiemy jako śląskość. W celu popularyzacji symboliki śląskiej, Ruch Autonomii Śląska:
używa i postuluje używanie przez wszystkie instytucje administracji publicznej, samorządowej oraz działające na Śląsku stowarzyszenia, odwołujące się do pojęcia śląskości, żółto-niebieskiej flagi z górnośląskim orłem dla obszarów Śląska Górnego oraz biało-żółtej flagi z czarnym orłem na żółtym tle tak dla Dolnego Śląska jak i całego regionu
każdego roku, w pierwszą niedzielę po dniu Św. Jadwigi, organizuje na Górze Św. Anny obchody upamiętniające tę ważną w dziejach Śląska postać, połączone z pielgrzymką członków RAŚ i ich uczestnictwem w uroczystej mszy świętej w annogórskiej bazylice
podkreśla wagę sanktuarium na Górze Św. Anny dla społeczności górnośląskiej, przede wszystkim w jego wymiarze duchowym, będącego miejscem łączącym wszystkich Górnoślązaków i tradycyjnie kojarzącym się z współpracą i wzajemnym poszanowaniem różnorodności mieszkańców naszego regionu
nie godzi się na administracyjne rozbicie ziem górnośląskich, arbitralne narzucanie granic historycznym regionom oraz tworzenie tu tzw. „nowych tożsamości”, zaś dążąc do zjednoczenia Górnego Śląska w jego historycznych granicach podkreśla wagę Opola jako historycznej stolicy regionu
domaga się stanowczej ochrony dóbr kultury śląskiej i sprzeciwia się traktowaniu ich w sposób czysto komercyjny; wszystkie zrabowane zabytki kultury śląskiej powinny z powrotem trafić tam, skąd je zabrano


RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA to organizacja o wyrazistym obliczu. RAŚ nie ogranicza się do wąsko pojmowanego „regionalizmu” innych organizacji śląskich, wielkopolskich czy kaszubskich. Prezentujemy sprecyzowaną wizję Śląska jako podmiotu w zjednoczonej Europie. Wizja ta oparta jest na rozwiązaniach przyjętych już w wielu regionach europejskich. Wymienione wyżej cele RAŚ zamierza osiągnąć metodami pokojowymi, wykorzystując dostępne procedury demokratyczne.
Ruch Autonomii Śląska umiejętnie kojarzy tradycję z nowoczesnością!


Ruch Autonomii Śląska, Plac Wolności 7, 44-200 RYBNIK, tel/fax: (032) 4237 822
http://www.raslaska.org; e-mail: biuro.ras@raslaska.org  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]