WWWBoard New Message: Message 12: Autoonoomiczny punkt widzynioWWWBoard: Message 12


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Ruh Atonoomi S'loonska - Opole on 01/18/02 at 9:43 PM

Subject:   Autoonoomiczny punkt widzynio


Message Posted

Autonomiczny punkt widzenia
Z PAWŁEM SMIATKEEM, członkiem Rady Naczelnej Ruchu Autonomii Śląska rozmawia Beata Kowalczyk
Czy w dobie dążenia do zjednoczonej Europy działalność Ruchu Autonomii Śląska ma w ogóle jakiś sens?
Na pewno nie jest to idea, która podoba się wszystkim. Pragniemy jed­nak być neutralni i nie mieszać się w politykę ani żadne nacjonalistyczne zaszłości. Ruch Autonomii Śląska roz­patruje trzy aspekty: ekonomiczny, moralny i ekologiczny. Chcemy dzia­łać z pożytkiem dla ludzi, którzy mają tu swoje korzenie. Zakładamy włącza­nie się do wszystkich struktur - do Unii Europejskiej też. Poprzez uzy­skanie autonomii może dojdziemy do suwerenności, ale nie chcemy walki, powstania, czy osiągania czegokolwiek z niekorzyścią dla innych.
To w interesie jakich ludzi
działacie?
Proszę się przyjrzeć historii Śląska. Doświadczyłem jej również na sobie. Urodziłem się w 1932 roku. Jako chło­pak musiałem uczyć się niemieckiego, inaczej wywieźliby mnie do obozu, później nastał czas komunistów - zna­jomość niemieckiego była wtedy uwa­żana prawie za zdradę Polski. Jako czło­wiek z takim pochodzeniem nie mogłem nawet awansować w wojsku i przez całą służbę byłem szeregowcem. Za Stalina określono mnie kułakiem i przymuso­wo pracowałem w kopalni. Polacy do­magali się ode mnie lojalności wobec par­tii, Niemcy obiecywali złote góry, gdy-
bym tylko w odpowiednim czasie przy­znał się do obywatelstwa niemieckiego. Nie dziwię się, że wielu ludzi tu miesz­kających ma kłopoty z tożsamością.
Czy pan ma również kłopoty z
określeniem własnej
tożsamości?
Nigdy nie będę ani prawdziwym Polakiem, ani stuprocentowym Niem­cem. Pamiętam jak jedni nazywali nas Hanysami, a drudzy - Wasserpolaken. Ale mam swoją ojczyznę, w której się urodziłem, po prostu jestem Ślązakiem.

Ruch Autonomii Śląska iiczy sobie 11 lat. Na Opolszczyżnie najwięcej sympatyków skupia w Dobrzeniu Wielkim, Krapkowicach, Cisku. Obecnie przeżywa jednak kryzys. Działania członków RAS osłabiła zwłaszcza decyzja wydana w Strasburgu, odrzucająca idee ruchu, czyli uznanie narodowości i państwowości śląskiej. Zdaniem wielu, takie pomysły nie mają żadnej racji bytu w jednoczącej ssę Europie. Rada Naczelna Ruchu przygotowuje się jednak do zorganizowania w Opolu „okrągłego stołu', czyn spotkania takich organizacji jak Towarzystwo-Społeczno Kulturalne Niemców, Związek Górnoślązaków. Co / tego wyifiz-e - na raz1 e nio wiar n n-, r.-
Dążenie Ruchu Autonomii Śląska do utworzenia państwowości śląskiej nie znalazło jednak poparcia ani u nas, ani za granicą.
Parlament Strasburgski nie uznał postulatu zalegalizowania narodowo­ści śląskiej, nasze działania są nie w smak polskiemu rządowi. Nie podo­bamy się też Mniejszości Niemieckiej, bo gdyby te idee zyskały na popular­ności ona na pewno zaczęłaby tracić poparcie. Z kolei ludzie, którzy żyją na Śląsku, chcą mieć święty spokój, wolą być obserwatorami - pamiętają, że ze Ślązakiem każdy robił, co chciał. Ale my nie dążymy do jakiejś hege­monii. Obecnie działania ruchu zmie­rzają do integracji z wszelkimi rucha­mi na Śląsku w celu poprawy warun­ków życia tutejszych mieszkańców. Mówił pan o działaniach na płaszczyźnie ekonomicznej -jakiego typu argumentami posługuje się tu wasz Ruch?
Jak obliczyli specjaliści RAS, z całe­go dochodu wypracowanego na Śląsku i tylko dwa procent wraca do nas z po- | wrotem. A przecież potrzeba nam wię­cej. Śląsk powinien się wzmocnić eko­nomicznie. Nie możemy bezczynnie przygadać się sytuacji, w której miej­scowa młodzież musi szukać szczęścia za granicą i jest tam traktowana jak tania l siła robocza. Nasze wioski się starzeją, brakuje ludzi wykształconych.  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]