WWWBoard New Message: Message 10: Uo Goornos'loonski Uokroonguy StoouWWWBoard: Message 10


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ ]   Posted by Bartek Swiderek on 11/02/01 at 11:31 PM

Subject:   Uo Goornos'loonski Uokroonguy Stoou


Message Posted

O GÓRNOŚLĄSKI OKRĄGŁY STÓŁ
> >
> > Ostatnie wybory parlamentarne przyniosły wzmocnienie i
> > konsolidację sił nacjonalistycznych i centralistycznych.
> > Ugrupowania skłonne zaakceptować program autonomii regionalnej
> > Górnego Śląska wypadły znacznie poniżej oczekiwań. W
> > województwie opolskim mniejszość niemiecka po raz kolejny
> > odnotowała spadek poparcia w liczbach bezwzględnych, w
> > województwie śląskim, mimo sojuszu Towarzystwa Społeczno-
> > Kulturalnego Niemców i Niemieckiej Wspólnoty Roboczej
> > “Pojednanie i Przyszłość“, śląskim Niemcom nie udało się
> > uzyskać żadnego mandatu. Klęskę poniosła AWS-P, z którą
> > związanych było wielu działaczy Związku Górnośląskiego. Z
> > wyników tych należy wyciągnąć wnioski – i należy zrobić to
> > możliwie szybko, bo kolejne wybory – tym razem samorządowe –
> > szykują się już na wiosnę 2002.
> > Rada Naczelna Ruchu Autonomii Śląska na październikowym
> > posiedzeniu podjęła uchwałę o wystawieniu kandydatów do
> > samorządów wszystkich szczebli. W przypadku sejmiku tzw.
> > województwa śląskiego startować będą oni pod szyldem RAŚ, na
> > poziomie gmin i powiatów możliwe jest tworzenie szerokich
> > porozumień i koalicji. Decyzja władz stowarzyszenia nie stanowi
> > zapewne zaskoczenia dla obserwatorów górnośląskiej sceny
> > politycznej. Ruch Autonomii Śląska od początku swej działalności
> > stara się promować swój program przy okazji kolejnych kampanii
> > wyborczych, systematycznie powiększając grono swych
> > zwolenników. Inna była dotąd taktyka Związku Górnośląskiego,
> > którego działacze uzyskiwali mandaty parlamentarzystów lub
> > radnych z list ogólnopolskich partii politycznych. Dla niektórych
> > pewną niespodzianką mogła być zatem decyzja nadzwyczajnego
> > kongresu ZG z dnia 6 października br. o samodzielnym starcie w
> > wyborach samorządowych. Odpowiedzi na pytanie o przyczyny tej
> > nagłej zmiany stylu działania dostarcza rzut oka na skład sejmiku
> > wojewódzkiego oraz rad powiatowych i gminnych, gdzie roi się od
> > członków ZG reprezentujących AWS. Ta ostatnia nie daje już
> > realnych szans na utrzymanie zdobytych przed trzema laty
> > pozycji, stąd sięgnięcie po stary szyld Związku Górnośląskiego.
> > Należy jednak brać pod uwagę także inne czynniki. Wystawienie
> > dwóch list odwołujących się do haseł regionalistycznych – RAŚ i
> > ZG – spowodowałoby dezorientację elektoratu. Być może zatem
> > działacze Związku poszli nieświadomie za podszeptami tych,
> > którym zależy na neutralizacji coraz aktywniejszego Ruchu
> > Autonomii Śląska? A może jest to w pełni świadomy krok ku
> > konfrontacji obu ugrupowań? Przemawiałby za tym ton popartego
> > przez władze ZG “Memoriału w sprawach Śląska i Ślązaków“
> > adresowanego do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W
> > tekście tym, momentami aż niesmacznym w serwilizmie wobec
> > Warszawy i polskim nacjonalizmie, mowa jest w zawoalowany
> > sposób o rzekomych zagrożeniach, jakie niesie ze sobą
> > działalność środowisk dążących do rozluźnienia żelaznego
> > uścisku warszawskiej centrali i upodmiotowienia mieszkańców
> > Śląska w ramach zjednoczonej Europy Regionów. Sygnatariusze
> > memoriału, obok Związku Górnoślaskiego także Górnośląskie
> > Towarzystwo Literackie, Opolskie Towarzystwo Kulturalno-
> > Oświatowe, Instytut Śląski w Opolu, Towarzystwo Obrony Kresów
> > Zachodnich w Krakowie i Towarzystwo Przyjaciół Śląska w
> > Warszawie, nie dostrzegają najwyraźniej, że na Górnym Śląsku
> > mieszkają również ludzie o innej niż polska tożsamości i że bez
> > względu na etniczne pochodzenie większość mieszkańców
> > naszego regionu ma dość kolejnych “programów dla Śląska“
> > powstających w głowach warszawskich polityków.
> > Wobec pogłebiającej się zapaści cywilizacyjnej Górnego Śląska,
> > spowodowanej trwająca przez dziesięciolecia eksploatacją, coraz
> > bardziej paląca staje się potrzeba współdziałania regionalistycznie
> > usposobionych sił politycznych. Warunkiem takiego
> > współdziałania jest jednak jasne zaakceptowanie narodowej i
> > kulturowej różnorodności tej ziemi oraz zdecydowane odrzucenie
> > wszelkich prób dalszej polonizacji Ślązaków. Do poważnej debaty
> > powinni zasiąść przedstawiciele głównych środowisk,
> > odwołujących się do idei regionalizmu – mniejszości niemieckiej,
> > Ruchu Autonomii Śląska i Związku Górnośląskiego. O ile jednak
> > między śląskimi Niemcami a RAŚ doszło ostatnio do wyraźnego
> > zbliżenia stanowisk, o tyle ZG zdaje się dryfować w stronę
> > przeciwną. Liderzy tego ugrupowania stoją zatem przed wyborem –
> > wspólny z RAŚ marsz ku autonomii albo rola trojańskiego konia
> > Warszawy.
> >


  

Follow Ups:

Post a Followup

Name:
E-Mail:
Subject:

Message to Post
 [ Posting Rules | Follow Ups | Return to WWWBoard ]