W. I. Juretzko
Biography
Profile
History
Cold War
Articles
Exhibitions
Publications
Photos
Links
Katyn Massacre

 

Please sign my

Guestbook

Write me an E-mail

Write me an E-mail

Best view: Resolution 1024 x 768 Type size Middle

Werner by Freesilesia

Werner by RS

This page was established 11-15-2000

Congressman Roman C. Pucinski, chief investigator at the congressional Katyn Massacre investigation and historian Werner I. Juretzko meeting in Chicago
Leiter des Katyn Massenmord Untersuchungsausschusses Kongressabgeordneter Roman C. Pucinski gemeinsam mit Historiker Werner I. Juretzko in Chicago

Członek Kongresu i szef komisji badawczej zbrodni w Katyniu  Roman C.Puciński wraz  z historykiem Werner I.Juretzko w Chicago

The Katyn Massacre.

September 1st 1939, Germany invaded from the west and 17 days later, the Soviet Red Army marched in from the east. The new  German-Soviet boundary, the so-called Ribbentrop- Molotow Line was established on September 28th. It left Poland split up with 73,000 Sq.Miles and 22 Million people under German control and 77,000 Sq. Miles with 13 Million people remaining under Soviet domination. The Katyn Massacre is one of the most barbarous  international crimes in world history. It eradicated all of Poland´s intellectual class, which fell into Soviet hands. German troops advancing into the Soviet Union in 1941 discovered the killing field in the forest of Katyn. They announced the existence of these mass graves to the international community. President Roosevelt and Prime Minister Churchill labeled this to be an absolute German plot, aiming  to discredit the war spirit of the anti-Nazi-Alliance. Thus knowingly,  abandoning their most trusted and loyal allied: “Poland”. On April 13, 1990 Soviet President Gorbatschev in an unprecedented move, admitted to  Polish President Jaruzelski, that it was the Soviet NKWD who murdered thousands of Polish POW´s in April- May of 1940. It was two years later that many of the documents concerning this genocide were turned over to the Polish Government. The open admission, combined with a listing and locations of the murdered Polish nationals in 1940 by the Soviet Union. Following is a copy of the original  “Request for Execution” by NKVD -Chief Beria, approved by Stalin , Voroshilov, Molotov and  Mikojan.

Der Massenmord von Katyn

Deutschland überfiel am 1.September 1939 vom Westen her Polen. Vom Osten, 17 Tage später, marschierte die sowjetische Rote Armee  ein. Am 28. September wurde die neue deutsch-sowjetische Grenze, die so genannte Ribbentrop-Molotow-Linie,  festgelegt. Die Folge war, das Polen geteilt wurde, bei welcher 189.000 Quadrat Km mit 22 Millionen Einwohnern unter die deutsche Kontrolle kamen, und 199.000 Quadrat Km mit 13 Millionen Einwohnern verblieben unter sowjetischem Einfluss. Der Massenmord von Katyn ist eines der barbarischsten Verbrechen in der Weltgeschichte. Ein bedeutender Teil der Führungsschicht  Polens, welcher in sowjetische Hände  fiel, wurde brutal ausgerottet. In 1941 entdeckten, in die Sowjetunion vorrückende  deutsche Truppen in den Wäldern von Katyn Massengräber. Sie gaben diesen Fund dem internationalen Weltforum  bekannt. Präsident Roosevelt sowie Ministerpräsident Churchill  zugleich, die Wahrheit verbergend, erklärten diese Bekanntgabe  als eine absolute deutsche Verschwörung welche auf eine Zerstörung der Anti-Nazi-Allianz, zielte. Damit wissentlich so,  opferten sie auf dem politischen Altar, deren vertrautesten und treuesten  Verbündeten “Polen”. Am 13. April 1990 in einer überraschenden Geste,  übergab der russische Präsident Gorbatschow dem polnischen Ministerpräsidenten Jaruzelski, das geheimnisvollste und bestgehütete  Geheimnis Russlands. Das offene Geständnis, verbunden mit einer Namensliste und  den Orten der Massengräber, der im Jahre 1940 ermordeten polnischen Bürgern. Nachfolgend ist eine Kopie der original Akte, der “Genehmigung für die Vollstreckung”, des NKVD- Chefs Beria und gezeichnet mit den Unterschriften von  Stalin , Voroshilov, Molotov und Mikojan.

Zbrodnia Katyńska

1-go września 1939 r. napadły Niemcy z zachodu Polskę, 17 dni później, weszła od wschodu radziecka Armia Czerwona.  28 września została utworzona nowa niemiecko-rosyjska granica, tak zwana Ribbentrop-Molotow linia.  Powodem tego Polska została podzielona,  z powodu tego podziału 189000 km kwadratowych z 22 milionami ludności zostało pod kontrolą Niemiec, a druga część o powierzchni 199000 km kwadratowych z 13 milionami ludności weszła pod kontrolę Rosji Radzieckiej. Zbrodnia Katyńska jest jednym najbardziej barbarzyńskim przestępstwem w światowej historii.  Cała elita rządząca Polski która się pod radziecką władzę dostała, została brutalnie wymordowana. W 1941 r.  wchodzące na teren Rosji wojska niemieckie odkryły w lasach Katyńskich masowe groby z pomordowanymi polskimi obywatelami. Znalezisko to zostało zameldowane w międzynarodowym Forum. Prezydent Roosevelt i Minister Churchil jednak tą prawdę ukrywając, i fakt ten nie przyjmując do wiadomości, ogłosili fakt ten jako absolutne niemieckie kłamstwo, mające na celu rozbicie Anty-Nazistowskej Koalicji.  Jednocześnie ofiarowali w ten sposób na politycznym ołtarzu ich najbardziej zaufanego i wiernego sojusznika “Polskę”.  13 kwietnia 1990 r. w zaskakującym geście przekazał prezydent Gorbaczow, generałowi Jaruzelskiemu ściśle tajną i najbardziej  chronioną tajemnicę Rosji. Przyznanie się Rosji do winy i listę z nazwiskami i położeniem masowych grobów pod Katyniem gdzie w 1940 r. polscy obywatele pomordowani zostali. Poniżej zamieszczona jest kopia oryginalnego aktu “Zezwolenia do wykonania wyroku” szefa NKWD Berija i z podpisami Stalina , Woroszilowa, Molotowa, i Mikojana.     

Capt. Jan Adamczyk

A victim of Katyn

Einer der Opfer von  Katyn

Jedna z ofiar  Katyńskich

Journey into death.

Die Fahrt in den Tod.

Smiertelna podróż

Captain Marcin Kaminski imprisoned at Kozelsk camp executed 4-15-1940 in Katyn forest.

 Captain Mieczyslaw Uzarowicz imprisoned at Ostashkov camp murdered in Miednoye.

Acknowledgements:
Prof. Edward Kaminski, Head of the Katyn Families Foundation.

Wesley H. Adamczyk, author and son of Captain Jan Adamczyk, a victim of the Katyn massacres.

Artikel über Katyn und alles was zusammen hängt

Artykuły o Katyniu i co się z tym wiąże

Zum vorherigen Artikel

Zum nächsten Artikel

Home

[W. I. Juretzko] [Biography] [Profile] [History] [Cold War] [Articles] [Exhibitions] [Publications] [Photos] [Links]